số lượt quay 0
quà
Số Kul Xu Chuyển Vào Game Lượt Quay Nhận
10.000 xu 1

Tài khoản full tank sẽ trao sau khi kết thúc sự kiện!