05/03 Mở Sự Kiện Tích Nạp Mới

TÍCH NẠP

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 05/03 đến 23h59 ngày 07/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mâm Ngũ Quả *5
Mảnh Cam Ninh *5
Huyền Thạch *1
500 Ngọc Mâm Ngũ Quả *10
Mảnh Cam Ninh *10
Đá Đỏ *2
1000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *15
Mảnh Cam Ninh *15
Huyền Thạch *3
Tàn Luận Ngữ *1
2000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *20
Mảnh Cam Ninh *20
Đá Đỏ *5
Hồn Đích Lô *1
4000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *30
Mảnh Cam Ninh *30
Tàn Luận Ngữ *2
Hồn Đích Lô *2
8000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *40
Mảnh Cam Ninh *35
Tàn Luận Ngữ *3
Hồn Đích Lô *3
12000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *50
Mảnh Cam Ninh *50
Tàn Luận Ngữ *4
Hồn Đích Lô *4
18000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *60
Mảnh Cam Ninh *70
Tàn Luận Ngữ *5
Hồn Đích Lô *5
24000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *75
Mảnh Cam Ninh *90

Tàn Luận Ngữ *6
Hồn Đích Lô *6
30000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *100
Mảnh Cam Ninh *150

Đá Đỏ *40

Tàn Luận Ngữ *8
34000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *150
Mảnh Cam Ninh *250

Huyền Thạch *50
Hồn Đích Lô *10

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR