Đăng Nhập Nhận Quà Ưu Đãi Cuối Tuần

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 04/03 đến 23h59 ngày 08/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1
Hồn Mã Vân Lộc *10
Tàn_Cao Binh Thư *2
 NGÀY 2
Mảnh Mã Vân Lộc *10
Cỏ_Thú Cưỡi Cao *2
 NGÀY 3
Mảnh Mã Vân Lộc *10
Đá Đỏ *1
 NGÀY 4
Mảnh Mã Vân Lộc *10
Huyền Thạch *1
 NGÀY 5
Mảnh Mã Vân Lộc *10
Hộp Quà Năm Mới 2018 *2

VƯỢT ẢI NHẬN NGŨ QUẢ

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/03 đến 23h59 ngày 08/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Ngũ Quả. 

**Lưu ý: mỗi ngày sẽ rớt một loại Quả khác nhau.

04/03  - Nhận Mãn Cầu

05/03 - Nhận Dừa

06/03 - Nhận Đu Đủ

07/03 - Nhận Xoài

08/03 - Nhận Sung

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 22/02 đến 23h59 ngày 26/02

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Ngũ Quả để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Dừa x1 2 Cầu 500
Đủ x1 2 Dừa 500
Xoài x1 3 Đủ 500
Sung x1 6 Xoài 500
Mâm Ngủ Quả  x2 3 Cầu+ 3 Dừa + 3 Đủ + 3 Xoài + 3 Sung 300
Hồn Nhạc Tiến x1 15 Cầu+ 15 Dừa +15 Đủ +15 Xoài +15 Sung 10
Hồn Thái Văn Cơ x1 15 Cầu+ 15 Dừa +15 Đủ +15 Xoài +15 Sung 10
Hồn Vương Nguyên Cơ x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hồn Gia Cát Lượng x1 15 Cầu+ 15 Dừa +15 Đủ +15 Xoài +15 Sung 10
Hồn Triệu Vân x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hồn Mã Siêu x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hồn Thủy Kính x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hồn Đặng Ngải x1 5 Cầu+ 5 Dừa +5 Đủ +5 Xoài +5 Sung 10
Hồn Tào Tháo x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hồn Cam Ninh x1 15 Cầu+ 15 Dừa +15 Đủ +15 Xoài +15 Sung 10
Hồn Lữ Bố x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hồn Quách Gia x1 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Đá Đỏ x2 3 Cầu+ 3 Dừa +3 Đủ +3 Xoài +3 Sung 50
Huyền Thạch x2 3 Cầu+ 3 Dừa +3 Đủ +3 Xoài +3 Sung 50
Đá Tiền Cấp Cánh x10 1 Cầu+1 Dừa +1 Đủ +1 Xoài +1 Sung 30
Đá Cường Hóa Cánh x10 1 Cầu+1 Dừa +1 Đủ +1 Xoài +1 Sung 30
Võ Hồn Đan x80 2 Cầu+2 Dừa +2 Đủ +2 Xoài +2 Sung 20
Skin vũ khí HNA x5
Skin phòng cụ HNA x10
Skin trang sức HNA x10
135 Sung 1
Skin vũ khí Quan Vũ x1
Skin phòng cụ Quan Vũ x1
Skin trang sức Quan Vũ x1
110 Sung 1
Skin vũ khí Trương Cáp x5
Sikn trang sức Trương Cáp x10
Skin phòng cụ Trương Cáp x10
45 Sung 1
Skin vũ khí Khương Duy x5
Skin phòng cụ Khương Duy x10
Skin phòng cụ Khương Duy x10
45 Sung 1
Skin vũ khí Lữ Bố x5
Skin phòng cụ Lữ Bố x10
Skin trang sức Lữ Bố x10
130 Sung 1
Skin vũ khí Trương Liêu x5
Skin phòng cụ Trương Liêu x10
Skin trang sức Trương Liêu x10
50 Sung 1
Rương tín vật hồn đỏ Mã Siêu x5 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 10
Hộp Quà Đặng Ngải x5 10 Cầu+ 10 Dừa +10 Đủ +10 Xoài +10 Sung 20
Huy Hiệu Đặng Ngải x15 Skin trang sức Đặng Ngải x1 10
Huy Hiệu Đặng Ngải x15 Skin trang bi Đặng Ngải x1 10
Tín vật hồn đỏ Mã Siêu x10 Skin trang sức Mã Siêu x1 10
Tín vật hồn đỏ Mã Siêu x10 Skin trang bi Mã Siêu x1 10

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 04/03 đến 23h59 ngày 08/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc
Đá Đỏ x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc
Đá Tiến Cấp Cánh x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
17000 Ngọc  1700 Ngọc 
Đá Cường Hóa Cánh x100
(Được mua 20 lần/ngày)
17000 Ngọc 1700 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
200 Ngọc  100 Ngọc
Đột Phá Đơn x1
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 100 Ngọc
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 160 Ngọc
Võ Hồn Đan x10
(Được mua 20 lần/ngày)
200 Ngọc 20 Ngọc
Hộp Bạch Kim x10
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 100 Ngọc
Mảnh Vạn Năng x1
(Được mua 20 lần/ngày)
1500 Ngọc 150 Ngọc
Mảnh Vương Nguyên Cơ x1
(Được mua 50 lần/ngày)
700 Ngọc 70 Ngọc
Mảnh Đặng Ngải x1
(Được mua 50 lần/ngày)
500 Ngọc 50 Ngọc

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/03 đến 23h59 ngày 08/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Skin vũ khí Chu Du x1 5 Cao Lương+ 1 Lệnh bài Chu Du 5
Skin phòng cụ Chu Du  x1 10 Cao Lương + 1 Lệnh bài Chu Du 10
Skin trang sức Chu Du  x1 10 Cao Lương + 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Cam Ninh x1 1 Cao Lương + 2 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Nhạc Tiến x1 1 Cao Lương + 2 Lệnh bài Chu Du 10
 Tàn Binh Pháp Tôn Tử x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Binh Pháp 24 Chương x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thái Bình Thuật x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Mãnh Đức Tân Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Danh Tướng Tâm x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Độn Giáp Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Luận Ngữ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thiên Nang Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Xích Thố x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Tuyệt Ảnh x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Đích Lô x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Điện x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chiếu Dạ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Ô Vân x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Bạch Long Câu x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Sa x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Huyền Thạch x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Đá Đỏ x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Bộ Phụng Hoàng x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kinh Kha x1 1 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Vinh Quang x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hỷ Khí x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Đánh Thánh x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Tinh yêu hoa gió x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Cánh ảo hóa thái lưu quang 10 Lệnh bài Chu Du 1
Cánh ảo hóa tĩnh thiền 10 Lệnh bài Chu Du 1

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR