Đầu Tuần Đổi Quà Vui

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00:03 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
MỖI NGÀY ĐĂNG NHẬP Túi Thần Tướng I *1
Túi Thần Tướng II *1
Túi Thần Tướng III *1

VƯỢT ẢI NHẬN LỄ BAO KẸO

- Thời gian: Từ  00:03 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Lễ Bao Kẹo:

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ  00:03 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S83

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Kẹo để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 240 Kẹo 10
Thỏi Vàng x100 4 Kẹo 100
Mảnh Trận Pháp x5 5 Kẹo 200
Điểm Lôi Đài x200 5 Kẹo 15
Điểm Ma Động x200 5 Kẹo 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 49 Kẹo 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 49 Kẹo 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 29 Kẹo 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 49 Kẹo 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 29 Kẹo 30
Mảnh Ngũ Hành x1 29 Kẹo 30
Bộ Kim kê 240 Kẹo 1
Bộ Gintama x1 240 Kẹo 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa x1 240 Kẹo 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh x1 240 Kẹo 1
Bộ Halloween 240 Kẹo 1
Bộ Thổ Dân 140 Kẹo 1
Bộ Thuyền 140 Kẹo 1
Bộ Vân Hạp 140 Kẹo 1
Võ Hồn Đan x200 40 Kẹo 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 55 Kẹo 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 30 Kẹo 10
Skin trang sức Phá Quân x1 30 Kẹo 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 35 Kẹo 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 14 Kẹo 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 14 Kẹo 10
Skin vũ khí Lữ Bố x1 25 Kẹo 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 8 Kẹo 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 8 Kẹo 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 25 Kẹo 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 10 Kẹo 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 10 Kẹo 10
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 20 Kẹo 5
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 8 Kẹo 10
Skin trang sức Bộ Luyện Sư x1 8 Kẹo 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 20 Kẹo 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 6 Kẹo 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 6 Kẹo 10
Hồn Hoàng Trung x1 30 Kẹo 10
Hồn Phá Quân x1 4 Kẹo 10
Hồn Quan vũ x1 5 Kẹo 10
Hồn Mã Siêu x1 30 Kẹo 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 7 Kẹo 10
Hồn Trương Liêu x1 6 Kẹo 10
Hồn Trương Cáp x1 6 Kẹo 10
Hồn Triệu Vân x1 35 Kẹo 10
Hồn Lão Tiên x1 4 Kẹo 10
Hồn Tào Thực x1 4 Kẹo 10
Mảnh Tào Thực x5 4 Kẹo 99
Mảnh Phá Quân x5 6 Kẹo 99
Mảnh Điêu Thuyền x5 4 Kẹo 99
Mảnh Ngộ Không x5 4 Kẹo 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 4 Kẹo 99
Mảnh Quan Vũ x5 7 Kẹo 99
Mảnh Trương Liêu x5 10 Kẹo 99
Mảnh Lão Tiên x5 4 Kẹo 99
Ngọc x200 1 Lì Xì May Mắn 30
LB Ngọc x1 1 Lì Xì May Mắn + 1 Kẹo 50
LB Đá x2 1 Lì Xì May Mắn + 2 Kẹo 50
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì Xì May Mắn 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Kẹo 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Kẹo 200
Túi Thần Tướng III x2 4 Kẹo 200
Hồn Thái Văn Cơ x1 80 Kẹo 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 65 Kẹo 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 35 Kẹo 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 35 Kẹo 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 60 Kẹo 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 30 Kẹo 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 30 Kẹo 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 5 Kẹo + 1 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 5 Kẹo + 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Tào Thực x1 5 Kẹo + 1 Đá Triệu Hồi 10
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì Xì May Mắn 10
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 2 Kẹo + 1 Lì Xì May Mắn 30
Mảnh Viên Thiệu x5 5 Kẹo 50
Mảnh Từ Hoảng x5 5 Kẹo 50
Mảnh Trương Cáp x5 5 Kẹo 50
Mảnh Đại Kiều x5 5 Kẹo 50
Mảnh Tôn Lỗ Ban x5 5 Kẹo 50
Mảnh Đổng Trác x5 5 Kẹo 50
Mảnh Tả Từ x5 5 Kẹo 50
Mảnh Bàng Đức x5 5 Kẹo 50
Mảnh Mã Đại x5 5 Kẹo 50
Mảnh Khương Duy x5 5 Kẹo 50

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00:03 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  200 Ngọc  
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
250 Ngọc 90 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch III x5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Đá Tiến Cấp Cánh x10
(Được mua 25 lần/ngày)
500 Ngọc 200 Ngọc
Đá Cường Hóa Cánh x10
(Được mua 25 lần/ngày)
500 Ngọc 200 Ngọc
LB Kẹo x5
(Được mua 50 lần/ngày)
1500 Ngọc 75 Ngọc
LB Kẹo x10
(Được mua 50 lần/ngày)
3000 Ngọc 150 Ngọc

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ  00:03 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Đá Triệu Hồi, Lệnh bài Chu Du, Nhật Nguyệt Bảo Thạch  để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Bộ Phụng Hoàng x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kinh Kha x1 20 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vinh Quang x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hỷ Khí x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Đánh Thánh x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Tinh yêu hoa gió x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Vũ Khí Chu Du x1 40 Kẹo + 1 lệnh bài chu du 1
Phòng cụ Chu Du  x1 10 Kẹo + 1 lệnh bài chu du 1
Trang sức Chu Du  x1 10 Kẹo+ 1 lệnh bài chu du 1
Cánh ảo hóa Tĩnh Thiền x1 60 Đá Triệu Hồi 1
Đá Đỏ x3 1 Nhật Nguyệt Bảo Thạch 10
Huyền Thạch x3 1 Nhật Nguyệt Bảo Thạch 10
Đá Triệu Hồi 40 Nhật Nguyệt Bảo Thạch 5
Lì Xì May Mắn x1 20 Nhật Nguyệt Bảo Thạch 5

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR