Mừng 8/3 Với Chuỗi Tích Nạp Đặc Sắc

TÍCH NẠP

- Thời gian: Từ 00h30 đến 23h59 ngày 08/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mâm Ngũ Quả *5
Mảnh Thần Lữ Bố *1
Huyền Thạch *1
500 Ngọc Mâm Ngũ Quả *10
Mảnh Thần Lữ Bố *2
Đá Đỏ *2
1000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *15
Mảnh Thần Lữ Bố *2
Huyền Thạch *3
Binh Pháp 24 Chương *1
2000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *20
Mảnh Thần Lữ Bố *2
Đá Đỏ *5
Hồn Xích Thố *2
4000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *25
Mảnh Thần Lữ Bố *3
Binh Pháp 24 Chương *3
Hồn Xích Thố *3
8000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *30
Mảnh Thần Lữ Bố *4
Binh Pháp 24 Chương *4
Hồn Xích Thố *4
12000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *35
Mảnh Thần Lữ Bố *5
Binh Pháp 24 Chương *5
Hồn Xích Thố *5
18000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *40
Mảnh Thần Lữ Bố *6
Binh Pháp 24 Chương *6
Hồn Xích Thố *6
24000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *760
Mảnh Thần Lữ Bố *8

Binh Pháp 24 Chương *8
Hồn Xích Thố *8
30000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *80
Mảnh Thần Lữ Bố *12

Đá Đỏ *50

Binh Pháp 24 Chương *10
34000 Ngọc Mâm Ngũ Quả *100
Mảnh Thần Lữ Bố *20

Huyền Thạch *60
Hồn Xích Thố *12
Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR