Ngụy

 • Tư Mã Ý
  Tư Mã Ý
  Tư Mã Ý Hỗ trợ

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Trương Cáp
  Trương Cáp
  Trương Cáp Dồn sát thương

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Quách Gia
  Quách Gia
  Quách Gia Dồn damage tốt

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Điển Vi
  Điển Vi
  Điển Vi Đỡ đòn, Dồn ST

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Đặng Ngải
  Đặng Ngải
  Đặng Ngải Dồn Sát Thương

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Trương Liêu
  Trương Liêu
  Trương Liêu Đỡ đòn, Dồn sát thương, Khống chế

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Bàng Đức
  Bàng Đức
  Bàng Đức Dồn sát thương

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Vu Cấm
  Vu Cấm
  Vu Cấm Dồn sát thương

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR