Nhận LB Giỗ Tổ Đổi Quà Vui

VƯỢT ẢI NHẬN LB GIỖ TỔ

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 07/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt LB Giỗ Tổ

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 07/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Trống Đồng để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ Tiêu Dao x1 250 Trống Đồng 1
Ngọc x300 50 Trống Đồng 10
Thỏi Vàng x100 4 Trống Đồng 100
Mảnh Trận Pháp x5 5 Trống Đồng 200
 Điểm Lôi Đài x200 5 Trống Đồng 15
 Điểm Ma Động x200 5 Trống Đồng 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 49 Trống Đồng 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 49 Trống Đồng 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 29 Trống Đồng 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 49 Trống Đồng 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 29 Trống Đồng 30
Mảnh Ngũ Hành x1 29 Trống Đồng 30
Bộ Kim kê 250 Trống Đồng 1
Bộ Gintama  250 Trống Đồng 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 250 Trống Đồng 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 250 Trống Đồng 1
Bộ Halloween 250 Trống Đồng 1
Bộ Thổ Dân 150 Trống Đồng 1
Bộ Thuyền 150 Trống Đồng 1
Bộ Vân Hạp 150 Trống Đồng 1
Võ Hồn Đan x200 40 Trống Đồng 10
Mảnh Quách Gia x1 2 Trống Đồng 500
Mảnh Trương Liêu x1 2 Trống Đồng 500
Mảnh Tào Tháo x5 17 Trống Đồng 99
Mảnh Viên Thiệu x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Tư Mã Ý x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Tân Hiến Anh x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Quan Vũ x5 7 Trống Đồng 99
Mảnh Tôn Sách x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Hoàng Nguyệt Anh x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 7 Trống Đồng 99
Hồn Hoàng Nguyệt Anh x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Tôn Sách x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 7 Trống Đồng 10
Hồn Triệu Vân x1 35 Trống Đồng 10
Hồn Quách Gia x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Trương Liêu x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Trương Cáp x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 4 Trống Đồng  10
Mảnh Vạn Năng x1 5 Trống Đồng 30
Skin vũ khí Hoàng Ng.Anh x1 35 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Hoàng Ng.Anh x1 15 Trống Đồng 10
Skin trang sức Hoàng Ng.Anh x1 15 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Điển Vi x1 16 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Điển Vi x1 4 Trống Đồng 10
Skin trang sức Điển Vi x1 4 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Tôn T. Hươngx1 20 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Tôn T. Hương x1 6 Trống Đồng 10
Skin trang sức Tôn T. Hương x1 6 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 20 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 6 Trống Đồng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 6 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 35 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 14 Trống Đồng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 14 Trống Đồng 10
Trứng Thái Văn Cơ x5 16 Trống Đồng 999
Skin vũ khí Trương Cáp x1 16 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Trương Cáp x1 4 Trống Đồng 10
Skin trang sức Trương Cáp x1 4 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 55 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 30 Trống Đồng 10
Skin trang sức Phá Quân x1 30 Trống Đồng 10
Mảnh Giả Hủ x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Đổng Trác x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Tả Từ x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Trương Giác x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Tào Thực x5 4 Trống Đồng 99
Mảnh Tôn Kiên x5 4 Trống Đồng 99
Hồn Đổng Trác x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Tả Từ x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Tào Thực x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Tôn Kiên x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Trương Giác x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Giả Hủ x1 4 Trống Đồng 10
Mảnh Lão Tiên x5 4 Trống Đồng 99
Hồn Lão Tiên x1 4 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Lữ Bốx1 25 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 8 Trống Đồng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 8 Trống Đồng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 25 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 10 Trống Đồng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 10 Trống Đồng 10
LB Kỷ Niệm x10 150 Ngọc 100
LB Kỷ Niệm x20 300 Ngọc 100
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 20 Trống Đồng 5
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 8 Trống Đồng 10
Skin trang sức Bộ Luyện Sư x1 8 Trống Đồng 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 20 Trống Đồng 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 6 Trống Đồng 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 6 Trống Đồng 10
Skin vũ Khí Điêu Thuyền x1 60 Trống Đồng 5
Skin P.cụ Điêu Thuyền x1 30 Trống Đồng 10
Skin Tr.sức Điêu Thuyền x1 30 Trống Đồng 10
Skin vũ Khí Ngộ Không  x1 60 Trống Đồng 5
Skin P.cụ Ngộ Không  x1 30 Trống Đồng 10
Skin Tr.sức Ngộ Không  x1 30 Trống Đồng 10
Skin vũ Khí Tào Thực x1 5 Trống Đồng + 1 Đá Triệu Hồi 5
Skin P.cụ Tào Thực x1 10 Trống Đồng + 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin Tr.sức Tào Thực x1 10 Trống Đồng + 1 Đá Triệu Hồi 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Trống Đồng 30
Túi Thần Tướng II x1 3 Trống Đồng 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Trống Đồng 200
Hồn Điêu Thuyền x1 4 Trống Đồng 10
Hồn Ngộ Không x1 4 Trống Đồng 10
Cao lương x1 1 Trống Đồng 150

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/06 đến 23h59 ngày 07/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 110 Ngọc
Trứng Thái Văn Cơ *5
(Được mua 10 lần/ngày)
2000 Ngọc 500 Ngọc 
Trứng Tôn Sách *5
(Được mua 40 lần/ngày)
400 Ngọc 120 Ngọc
 Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc 100 Ngọc
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  300 Ngọc
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày) 
 500 Ngọc 150 Ngọc 
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1500 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc 
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
800 Ngọc  160 Ngọc  
Đột phá đan x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
800 Ngọc  160 Ngọc  
Võ Hồn Đan *20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 200 Ngọc
 Luyện Thạch III *5
(Được mua 10 lần/ngày)
160 Ngọc  80 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR