Quà tặng Trung Thu - Cực HOT

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 02/10 đến 23h59 ngày 05/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S70

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG
MỖI NGÀY ĐĂNG NHẬP Đá Đỏ *1
Mảnh Vạn Năng *2
LB Trung Thu *2

VƯỢT ẢI NHẬN LỄ BAO TRUNG THU

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 02/10 đến 23h59 ngày 05/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S70

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt LB Trung Thu

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 02/10 đến 23h59 ngày 05/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S70

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại Bánh Trung Thu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ Tiêu Dao x1 1250 Bánh Nướng 1
Ngọc x300 150 Bánh Nướng 10
Thỏi Vàng x100 20 Bánh Nướng 100
Mảnh Trận Pháp x5 25 Bánh Nướng 200
Điểm Lôi Đài x200 25 Bánh Nướng 15
Điểm Ma Động x200 25 Bánh Nướng 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 245 Bánh Nướng 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 245 Bánh Nướng 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 145 Bánh Nướng 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 245 Bánh Nướng 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 145 Bánh Nướng 30
Mảnh Ngũ Hành x1 145 Bánh Nướng 30
Bộ Kim kê 1250 Bánh Nướng 1
Bộ Gintama 1250 Bánh Nướng 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 1250 Bánh Nướng 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 1250 Bánh Nướng 1
Bộ Halloween 1250 Bánh Nướng 1
Bộ Thổ Dân 750 Bánh Nướng 1
Bộ Thuyền 750 Bánh Nướng 1
Bộ Vân Hạp 750 Bánh Nướng 1
Võ Hồn Đan x200 200 Bánh Nướng 10
Mảnh Quách Gia x1 10 Bánh Nướng 500
Mảnh Trương Liêu x1 10 Bánh Nướng 500
Mảnh Tào Tháo x5 85 Bánh Nướng 99
Mảnh Viên Thiệu x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Tư Mã Ý x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Tân Hiến Anh x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Quan Vũ x5 35 Bánh Nướng 99
Mảnh Tôn Sách x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Hoàng Nguyệt Anh x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 35 Bánh Nướng 99
Hồn Hoàng Nguyệt Anh x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Tôn Sách x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 35 Bánh Nướng 10
Hồn Triệu Vân x1 175 Bánh Nướng 10
Hồn Quách Gia x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Trương Liêu x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Trương Cáp x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 20 Bánh Nướng 10
Mảnh Vạn Năng x1 25 Bánh Nướng 30
Skin vũ khí Hoàng Ng.Anh x1 175 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Hoàng Ng.Anh x1 75 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Hoàng Ng.Anh x1 75 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Điển VI x1 80 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Điển VI x1 20 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Điển VI x1 20 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Tôn Thượng Hươngx1 100 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Tôn Thượng Hươngx1 30 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Tôn Thượng Hương x1 30 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 100 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 30 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 30 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 175 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 70 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 70 Bánh Nướng 10
Trứng Thái Văn Cơ x5 80 Bánh Nướng 999
Skin vũ khí Trương Cáp x1 80 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Trương Cáp x1 20 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Trương Cáp x1 20 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 275 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 150 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Phá Quân x1 150 Bánh Nướng 10
Mảnh giả Hủ x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Đổng Trác x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Tả Từ x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Trương Giác x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Tào Thực x5 20 Bánh Nướng 99
Mảnh Tôn Kiên x5 20 Bánh Nướng 99
Hồn Đổng Trác x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Tả Từ x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Tào Thực x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Tôn Kiên x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Trương Giác x1 20 Bánh Nướng 10
Hồn Giả Hủ x1 20 Bánh Nướng 10
Mảnh Lão Tiên x5 20 Bánh Nướng 99
Hồn Lão Tiên x1 20 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Lữ Bố x1 125 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 40 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 40 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 125 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 50 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 50 Bánh Nướng 10
LB Chiến Thắng x10 150 Ngọc 100
LB Chiến Thắng x20 300 Ngọc 100
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 100 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 40 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Bộ Luyện Sư x1 40 Bánh Nướng 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 100 Bánh Nướng 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 30 Bánh Nướng 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 30 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 300 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 150 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 150 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 300 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 150 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 150 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 4 Bánh Nướng +1 Bánh dẻo + 3 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 4 Bánh Nướng+1 Bánh dẻo + 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Tào Thực x1 4 Bánh Nướng+1 Bánh dẻo + 1 Đá Triệu Hồi 10
Ngọc x200 1 Lì xì may mắn 30
LB Ngọc x1 10 Bánh Nướng + 1 Lì xì may mắn 30
LB Đá x1 5 Bánh Nướng + 1 Lì xì may mắn 30
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì xì may mắn 30
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 10 Bánh Nướng +1 Lì xì may mắn 30
Túi Thần Tướng I x1 15 Bánh Nướng 20
Túi Thần Tướng II x1 15 Bánh Nướng 200
Túi Thần Tướng III x1 15 Bánh Nướng 200
Hồn Điêu Thuyền x1 20 Bánh Nướng  10
Hồn Ngộ Không x1 20 Bánh Nướng  10
Cao lương x1 5 Bánh Nướng  150
Bánh nướng x20 5 Bánh dẻo 888

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 02/10 đến 23h59 ngày 05/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S70

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Bộ Phụng Hoàng x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kinh Kha x1 10 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Vinh Quang x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hỷ Khí x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Đánh Thánh x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Tinh yêu hoa gió x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Vũ Khí Chu Du x1 5 Bánh Nướng + 1 Lệnh bài Chu Du 1
Phòng Cụ Chu Du x1 10 Bánh Nướng +1 Lệnh bài Chu Du 1
Trang Sức Chu Du x1 10 Bánh Nướng +1 Lệnh bài Chu Du 1
Chúc x3 Mừng x1 888
Chúc x6 Quốc x1 888
Chúc x54 Khánh x1 888
Đá Đỏ x1 Chúc x 40 100
Huyền Thạch x1 Chúc x 40 100
Võ Hồn Đan x100 Chúc x 30 100
Đá Tiến Cấp Cánh x10 Chúc x 15 100
Đá Cường Hóa Cánh x10 Chúc x 15 100
LB Trung Thu x10 Chúc x 40 20
Mảnh vạn Năng x1 Chúc x 12 50

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 02/10 đến 23h59 ngày 05/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S70

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
LB Trung Thu x5
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 70 Ngọc
LB Trung Thu *10
(Được mua 2 lần/ngày)
 500 Ngọc 140 Ngọc
LB Trung Thu *20
(Được mua 1 lần/ngày)
1000 Ngọc 280 Ngọc
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch I *5
(Được mua 10 lần/ngày)
50 Ngọc 25 Ngọc
Luyện Thạch II *5
(Được mua 10 lần/ngày)
80 Ngọc 40 Ngọc
Luyện Thạch III *5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  95 Ngọc  
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  250 Ngọc  
Trứng Tôn Sách x5
(Được mua 40 lần/ngày) 
400 Ngọc  160 Ngọc  
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
250 Ngọc 90 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 100 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR