Quà thưởng đầu tuần - Nhận ngay!

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 11/09 đến 23h59 ngày 14/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1 Huyền Thạch *3 
 Mảnh Vạn Năng *3
LB 2-9 *3
 NGÀY 2
Huyền Thạch *3
 Mảnh Vạn Năng *3
LB 2-9 *3
 NGÀY 3
Huyền Thạch *3
 Mảnh Vạn Năng *3
LB 2-9 *3
 NGÀY 4
Huyền Thạch *5
 Mảnh Vạn Năng *5
LB 2-9 *5

VƯỢT ẢI NHẬN TÚI THẦN TƯỚNG II

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/09 đến 23h59 ngày 14/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt LB 2-9

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/09 đến 23h59 ngày 14/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Thạch Lam, Đá Triệu Hồi để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
LB 2-9 x10 150 Ngọc 888
LB 2-9 x20 300 Ngọc 888
Khánh 2000 Ngọc 888
Mừng 3 Chúc 888
Quốc 2 Mừng 888
Khánh 9 Quốc 888
2500 Ngọc 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1 Khánh 5
Mảnh Thái Văn Cơ x10 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1Khánh 25
Mảnh Mã Siêu x25 3 Mừng + 2 Quốc + 1 Khánh 25
Mảnh Phá Quân x10 3 Chúc + 3 Mừng 50
Bộ Gintama 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Bộ Halloween 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 1
Võ Hồn Đan x400 1 Quốc + 1Khánh 50
Mảnh Vạn Năng x1 2 Chúc + 1 Mừng 100
Trứng Tôn Sách x5 1 Chúc + 1 Mừng  888
Trứng Bộ Luyện Sư x5 2 Chúc + 3 Mừng  888
Trứng Thái Văn Cơ x30 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Quốc + 1Khánh  888
Hồn Tôn Sách x1  1 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 1 Quốc  10
Hồn Triệu Vân x1 4 Quốc  10
Hồn Quách Gia x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Trương Liêu x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Trương Cáp x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Lão Tiên x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Hồn Khương Duy x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Hoàng Ng.Anh x1 4 Quốc  5
Skin phòng cụ Hoàng Ng.Anh x1 4 Chúc + 4 Mừng 10
Skin trang sức Hoàng Ng.Anh x1 4 Chúc + 4 Mừng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 4 Quốc  5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 3 Chúc + 3 Mừng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 3 Chúc + 3 Mừng 10
Skin vũ khí Trương Cáp x1 2 Quốc  5
Skin phòng cụ Trương Cáp x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin trang sức Trương Cáp x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 2 Quốc  5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 1 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Lữ Bố x1 3 Quốc  5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 2 Chúc + 2 Mừng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 2 Chúc + 2 Mừng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 5 Quốc  5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 4 Chúc + 4 Mừng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 4 Chúc + 4 Mừng  10
Skin vũ khí Trương Liêu x1 3 Quốc  5
Skin phòng cụ Trương Liêu x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Skin trang sức Trương Liêu x1 2 Chúc + 1 Mừng 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 1 Khánh 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 8 Mừng 10
Skin trang sức Phá Quân x1 30 Chúc 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 1 Khánh 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 9 Mừng 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 30 Chúc 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 1 Khánh 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 9 Mừng 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 30 Chúc 10
Skin vũ khí Tào Thực x1  1 Khánh + 2 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Tào Thực x1 1 Chúc + 1 Mừng + 1 Đá Triệu Hồi 10
Túi Thần Tướng I x1 1 Mừng 200
Túi Thần Tướng II x1 1 Mừng 200
Túi Thần Tướng III x1 1 Mừng 200
Hồn Cam Ninh x1 2Chúc + 2 Mừng + 2Quốc + 2Khánh + 2 Đá Triệu Hồi 10
Đá Triệu Hồi x1 3 Chúc + 3 Mừng + 3 Quốc +3 Khánh 10 
LB Ngọc x1 1 Chúc + 2 Mừng 30
LB Đá x1 2 Mừng 30
Đá Triệu Hồi x1 Lì Xì May Mắn x2 30
Lì xì may mắn x2 Đá Triệu Hồi x1 30
Túi Skin tướng x1 2 Chúc + Lì Xì May Mắn x1 30
Skin vũ khí Chu Du x1 5Chúc + Lệnh Bài Chu Du x1 5
Skin phòng cụ Chu Du x1 10 Chúc + Lệnh Bài Chu Du x1 10
Skin trang sức Chu Du x1 10  Chúc +Lệnh Bài Chu Du x1 10
Mảnh Hạ Hầu Đôn x5 1 Chúc + 1 Mừng +4 Quốc 99
Hồn Cam Ninh x1 Lệnh Bài Chu Du x2 10
Hồn Nhạc Tiến x1 Lệnh Bài Chu Du x2 10

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 08/09 đến 23h59 ngày 10/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
LB 2-9 *5
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 70 Ngọc
LB 2-9 *10
(Được mua 2 lần/ngày)
 500 Ngọc 140 Ngọc
LB 2-9 *20
(Được mua 1 lần/ngày)
1000 Ngọc 280 Ngọc
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch I *5
(Được mua 10 lần/ngày)
50 Ngọc 25 Ngọc
Luyện Thạch II *5
(Được mua 10 lần/ngày)
80 Ngọc 40 Ngọc
Luyện Thạch III *5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  95 Ngọc  
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  250 Ngọc  
Trứng Tôn Sách x5
(Được mua 40 lần/ngày) 
400 Ngọc  160 Ngọc  
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
250 Ngọc 90 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 100 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR