Thục

 • Gia Cát Lượng
  Gia Cát Lượng
  Gia Cát Lượng Trợ năng

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Mã Siêu
  Mã Siêu
  Mã Siêu Chịu sát thương, dồn damage

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Từ Thứ
  Từ Thứ
  Từ Thứ Hỗ trợ, gây damage hàng sau

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Tiểu Lượng
  Tiểu Lượng
  Tiểu Lượng Dồn sát thương

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Khương Duy
  Khương Duy
  Khương Duy Đỡ đòn, Dồn ST

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Triệu Vân
  Triệu Vân
  Triệu Vân Đỡ đòn, Dồn ST

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Lưu Bị
  Lưu Bị
  Lưu Bị Đỡ đòn, Trị liệu

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

 • Quan Vũ
  Quan Vũ
  Quan Vũ Đỡ đòn, Dồn ST

  Vũ khí

  Vũ khí

  Skill

  Vũ khí

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR