Từ 08/01: Mở Chuỗi Ưu Đãi Tuần Mới

VƯỢT ẢI NHẬN LB CHIẾN THẮNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Lễ Bao  Chiến Thắng

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Sao Vàng để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ Tiêu Dao x1 250 Sao Vàng 1
Ngọc x300 50 Sao Vàng 10
Thỏi Vàng x100 4 Sao Vàng 100
Mảnh Trận Pháp x5 5 Sao Vàng 200
 Điểm Lôi Đài x200 5 Sao Vàng 15
 Điểm Ma Động x200 5 Sao Vàng 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 49 Sao Vàng 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 49 Sao Vàng 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 29 Sao Vàng 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 49 Sao Vàng 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 29 Sao Vàng 30
Mảnh Ngũ Hành x1 29 Sao Vàng 30
Bộ Kim kê 250 Sao Vàng 1
Bộ Gintama  250 Sao Vàng 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 250 Sao Vàng 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 250 Sao Vàng 1
Bộ Halloween 250 Sao Vàng 1
Bộ Thổ Dân 150 Sao Vàng 1
Bộ Thuyền 150 Sao Vàng 1
Bộ Vân Hạp 150 Sao Vàng 1
Võ Hồn Đan x200 40 Sao Vàng 10
Mảnh Quách Gia x1 2 Sao Vàng 500
Mảnh Trương Liêu x1 2 Sao Vàng 500
Mảnh Tào Tháo x5 17 Sao Vàng 99
Mảnh Viên Thiệu x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Tư Mã Ý x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Tân Hiến Anh x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Quan Vũ x5 7 Sao Vàng 99
Mảnh Tôn Sách x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Hoàng Nguyệt Anh x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 7 Sao Vàng 99
Hồn Hoàng Nguyệt Anh x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Tôn Sách x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 7 Sao Vàng 10
Hồn Triệu Vân x1 35 Sao Vàng 10
Hồn Quách Gia x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Trương Liêu x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Trương Cáp x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 4 Sao Vàng  10
Mảnh Vạn Năng x1 5 Sao Vàng 30
Skin vũ khí Hoàng Ng.Anh x1 35 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Hoàng Ng.Anh x1 15 Sao Vàng 10
Skin trang sức Hoàng Ng.Anh x1 15 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Điển Vi x1 16 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Điển Vi x1 4 Sao Vàng 10
Skin trang sức Điển Vi x1 4 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Tôn T. Hươngx1 20 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Tôn T. Hương x1 6 Sao Vàng 10
Skin trang sức Tôn T. Hương x1 6 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 20 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 6 Sao Vàng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 6 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 35 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 14 Sao Vàng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 14 Sao Vàng 10
Trứng Thái Văn Cơ x5 16 Sao Vàng 999
Skin vũ khí Trương Cáp x1 16 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Trương Cáp x1 4 Sao Vàng 10
Skin trang sức Trương Cáp x1 4 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 55 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 30 Sao Vàng 10
Skin trang sức Phá Quân x1 30 Sao Vàng 10
Mảnh Giả Hủ x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Đổng Trác x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Tả Từ x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Trương Giác x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Tào Thực x5 4 Sao Vàng 99
Mảnh Tôn Kiên x5 4 Sao Vàng 99
Hồn Đổng Trác x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Tả Từ x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Tào Thực x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Tôn Kiên x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Trương Giác x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Giả Hủ x1 4 Sao Vàng 10
Mảnh Lão Tiên x5 4 Sao Vàng 99
Hồn Lão Tiên x1 4 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Lữ Bốx1 25 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 8 Sao Vàng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 8 Sao Vàng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 25 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 10 Sao Vàng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 10 Sao Vàng 10
LB Chiến Thắng x10 150 Ngọc 100
LB Chiến Thắng x20 300 Ngọc 100
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 20 Sao Vàng 5
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 8 Sao Vàng 10
Skin trang sức Bộ Luyện Sư x1 8 Sao Vàng 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 20 Sao Vàng 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 6 Sao Vàng 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 6 Sao Vàng 10
Skin vũ Khí Điêu Thuyền x1 60 Sao Vàng 5
Skin P.cụ Điêu Thuyền x1 30 Sao Vàng 10
Skin Tr.sức Điêu Thuyền x1 30 Sao Vàng 10
Skin vũ Khí Ngộ Không  x1 60 Sao Vàng 5
Skin P.cụ Ngộ Không  x1 30 Sao Vàng 10
Skin Tr.sức Ngộ Không  x1 30 Sao Vàng 10
Skin vũ Khí Tào Thực x1 5 Sao Vàng + 3 Đá Triệu Hồi 5
Skin P.cụ Tào Thực x1 5 Sao Vàng + 3 Đá Triệu Hồi 10
Skin Tr.sức Tào Thực x1 5 Sao Vàng + 3 Đá Triệu Hồi 10
Ngọc x200 1 Lì xì may mắn 30
LB Ngọc x1 2 Sao Vàng + 1 Lì xì may mắn 30
LB Đá x1 1 Sao Vàng + 1 Lì xì may mắn 30
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì xì may mắn 30
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 2 Sao Vàng + 1 Lì xì may mắn 30
Túi Thần Tướng I x1 2 Sao Vàng + 1 Lì xì may mắn 30
Túi Thần Tướng II x1 3 Sao Vàng 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Sao Vàng 200
Hồn Điêu Thuyền x1 4 Sao Vàng 10
Hồn Ngộ Không x1 4 Sao Vàng 10
Cao lương x1 1 Sao Vàng 150

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc 
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc
Đá tiến cấp cánh x100
(Được mua 2 lần/ngày) 
17000 Ngọc  1700 Ngọc 
Đá cường hóa cánh x100
(Được mua 2 lần/ngày) 
17000 Ngọc  1700 Ngọc  
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
200 Ngọc 100 Ngọc 
Đột phá đơn x1
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc  100 Ngọc  
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  160 Ngọc 
Võ Hồn Đan *10
(Được mua 20 lần/ngày)
200 Ngọc 100 Ngọc
Hộp Bạch Kim x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  150 Ngọc  
Mảnh Vạn Năng x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1500 Ngọc  150 Ngọc
Mảnh Triệu Vân x1
(Được mua 50 lần/ngày)
1000 Ngọc 85 Ngọc
Mảnh Mã Siêu x1
(Được mua 50 lần/ngày)
1000 Ngọc 85 Ngọc

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Cao Lương, Đá Triệu Hồi, Lệnh bài Chu Du để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Skin vũ khí Chu Du x1 5 Cao Lương+ 1 Lệnh bài Chu Du 5
Skin phòng cụ Chu Du  x1 10 Cao Lương + 1 Lệnh bài Chu Du 10
Skin trang sức Chu Du  x1 10 Cao Lương + 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Cam Ninh x1 1 Cao Lương + 2 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Nhạc Tiến x1 1 Cao Lương + 2 Lệnh bài Chu Du 10
 Tàn Binh Pháp Tôn Tử x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Binh Pháp 24 Chương x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thái Bình Thuật x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Mãnh Đức Tân Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Danh Tướng Tâm x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Độn Giáp Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Luận Ngữ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thiên Nang Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Xích Thố x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Tuyệt Ảnh x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Đích Lô x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Điện x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chiếu Dạ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Ô Vân x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Bạch Long Câu x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Sa x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Huyền Thạch x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Đá Đỏ x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Cao Lương 200
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Đá tiến cấp cánh x10 2 Hoa Đăng 50
Đá cường hóa cánh x10 2 Hoa Đăng 50
Tẩy thạch x10 2 Hoa Đăng 20
Ngọc x100 1 Hoa Đăng 20
Cao lương x5 1 Hoa Đăng 50
Sao Vàng x5 1 Hoa Đăng 50
Hồn Thái Văn Cơ x1 5 Hoa Đăng +1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chu Du x1 5 Hoa Đăng 10
Cánh ảo hóa thái lưu quang 20 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Kinh Kha x1 10 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Ác Quỷ x1 15 lệnh bài chu du 1

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR