Từ 09.10: Mở chuỗi ưu đãi tuần.

7 NGÀY VUI VẺ

- Thời gian: Từ 05:00 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 15/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S71

- Nội dung: 

Giao diện event

- Trong thời gian event, lần lượt trong 7 ngày, người chơi được thử thách thông qua các nhiệm vụ đặt ra, nếu hoàn thành thì sẽ được tặng quà tương ứng.

Ví dụ: Vượt các phó bản thường, tinh anh sẽ nhận được quà thể lực, thậm chí đăng nhập cũng có quà.

- Mỗi ngày sẽ có 3 loại nhiệm vụ để thử thách người chơi. (Ví dụ, loại nhiệm vụ là vượt phó bản tinh anh, trong đó sẽ có các nhiệm vụ cụ thể là vượt phó bản tinh anh 15 lần, 30 lần…)

- Đến ngày nào thì nhiệm vụ ngày đó mới được mở ra nên các chủ công sẽ luôn hào hứng với những bất ngờ mới. 

- Tổng cộng sẽ có 100 nhiệm vụ, nếu sau 7 ngày tiến độ hoàn thành của người chơi từ 50% trở lên, sẽ nhận được các Mảnh tướng Chu Du và ảo hóa Tĩnh Thiền Ngọc Dực khi đạt mức tương ứng.

Ngoài ra, với mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận thêm được .

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
MỖI NGÀY ĐĂNG NHẬP Huyền Thạch *1
Mảnh Vạn Năng *2
LB Trung Thu *2

VƯỢT ẢI NHẬN LB TRUNG THU

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt LB Trung Thu

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Bánh Nướng và Bánh Dẻo;để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 400 Bánh Nướng 1
Ngọc x300 48 Bánh Nướng 10
Thỏi Vàng x100 6 Bánh Nướng 100
Mảnh Trận Pháp x5 8 Bánh Nướng 200
 Điểm Lôi Đài x200 8 Bánh Nướng 15
 Điểm Ma Động x200 8 Bánh Nướng 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 78 Bánh Nướng 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 78 Bánh Nướng 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 46 Bánh Nướng 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 78 Bánh Nướng 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 46 Bánh Nướng 30
Mảnh Ngũ Hành x1 46 Bánh Nướng 30
Bộ Kim kê 400 Bánh Nướng 1
Bộ Gintama 400 Bánh Nướng 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 400 Bánh Nướng 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 400 Bánh Nướng 1
Bộ Halloween 400 Bánh Nướng 1
Bộ Thổ Dân 240 Bánh Nướng 1
Bộ Thuyền 240 Bánh Nướng 1
Bộ Vân Hạp 240 Bánh Nướng 1
Võ Hồn Đan x200 46 Bánh Nướng 10
Mảnh Quách Gia x1 3 Bánh Nướng 500
Mảnh Trương Liêu x1 3 Bánh Nướng 500
Mảnh Tào Tháo x5 27 Bánh Nướng 99
Mảnh Viên Thiệu x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Tư Mã Ý x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Tân Hiến Anh x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Quan Vũ x5 11 Bánh Nướng 99
Mảnh Tôn Sách x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Hoàng Nguyệt Anh x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 11 Bánh Nướng 99
Hồn Hoàng Nguyệt Anh x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Tôn Sách x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 11 Bánh Nướng 10
Hồn Triệu Vân x1 56 Bánh Nướng 10
Hồn Quách Gia x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Trương Liêu x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Trương Cáp x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 6 Bánh Nướng 10
Mảnh Vạn Năng x1 8 Bánh Nướng 30
Skin vũ khí Hoàng Ng.Anh x1 56 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Hoàng Ng.Anh x1 24 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Hoàng Ng.Anh x1 24 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Điển Vi x1 26 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Điển Vi x1 6 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Điển Vi x1 6 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Tôn T. Hươngx1 32 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Tôn T. Hương x1 6 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Tôn T. Hương x1 6 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 32 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 10 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 10 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 56 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 22 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 22 Bánh Nướng 10
Trứng Thái Văn Cơ x5 26 Bánh Nướng 999
Skin vũ khí Trương Cáp x1 26 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Trương Cáp x1 6 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Trương Cáp x1 6 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 88 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 48 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Phá Quân x1 48 Bánh Nướng 10
Mảnh Giả Hủ x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Đổng Trác x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Tả Từ x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Trương Giác x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Tào Thực x5 6 Bánh Nướng 99
Mảnh Tôn Kiên x5 6 Bánh Nướng 99
Hồn Đổng Trác x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Tả Từ x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Tào Thực x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Tôn Kiên x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Trương Giác x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Giả Hủ x1 6 Bánh Nướng 10
Mảnh Lão Tiên x5 6 Bánh Nướng 99
Hồn Lão Tiên x1 6 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Lữ Bốx1 40 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 13 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 13 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 40 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 16 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 16 Bánh Nướng 10
LB Chiến Thắng x10 150 Ngọc 100
LB Chiến Thắng x20 300 Ngọc 100
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 32 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 13 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Bộ Luyện Sư x1 13 Bánh Nướng 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 32 Bánh Nướng 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 10 Bánh Nướng 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 10 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 96 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 48 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 48 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 96 Bánh Nướng 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 48 Bánh Nướng 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 48 Bánh Nướng 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 4 Bánh Nướng + 1 Bánh Dẻo
+ 3 Đá Triệu Hồi
5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 4 Bánh Nướng + 1 Bánh Dẻo
+ 1 Đá Triệu Hồi
10
Skin trang sức Tào Thực x1 4 Bánh Nướng + 1 Bánh Dẻo
+ 1 Đá Triệu Hồi
10
Ngọc x200 1 Lì xì may mắn 30
LB Ngọc x1 10 Bánh Nướng + 1 Lì xì may mắn 30
LB Đá x1 5 Bánh Nướng + 1 Lì xì may mắn 30
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì xì may mắn 30
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 3 Bánh Nướng + 1 Lì xì may mắn 30
Túi Thần Tướng I x1 5 Bánh Nướng 200
Túi Thần Tướng II x1 5 Bánh Nướng 200
Túi Thần Tướng III x1 5 Bánh Nướng 200
Hồn Điêu Thuyền x1 6 Bánh Nướng 10
Hồn Ngộ Không x1 6 Bánh Nướng 10
Cao lương x1 2 Bánh Nướng 150
Bánh nướng x20 5 Bánh Dẻo 888
Hồn Đại Kiều x1 5 Bánh Nướng 10
Hồn Hoàng Trung x1 6 Bánh Nướng 10

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Bộ Phụng Hoàng x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kinh Kha x1 10 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Vinh Quang x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hỷ Khí x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Đánh Thánh x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Tinh yêu hoa gió x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Vũ Khí Chu Du x1 5 Bánh Nướng + 1 Lệnh bài Chu Du 1
Phòng Cụ Chu Du x1 10 Bánh Nướng +1 Lệnh bài Chu Du 1
Trang Sức Chu Du x1 10 Bánh Nướng +1 Lệnh bài Chu Du 1
Cánh ảo hóa Thái Lưu Quang 20 lệnh bài chu du 1

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 09/10 đến 23h59 ngày 12/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực x1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
LB Trung Thu x5
(Được mua 5lần/ngày)
250 Ngọc 70 Ngọc
LB Trung Thu x10
(Được mua 2 lần/ngày)
500 Ngọc 140 Ngọc
LB Trung Thu x20
(Được mua 1 lần/ngày)
1000 Ngọc 28 Ngọc
Trứng Tôn Sách x5
(Được mua 40 lần/ngày) 
400 Ngọc  160 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  95 Ngọc  
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  250 Ngọc  
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Huyền Thạch x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
800 Ngọc  200 Ngọc  
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
250 Ngọc 90 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  100 Ngọc  
Luyện Thạch I x5
(Được mua 10 lần/ngày) 
50 Ngọc  25 Ngọc  
Luyện Thạch II x5
(Được mua 10 lần/ngày) 
80 Ngọc  40 Ngọc  
Luyện Thạch III x5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR