Ưu Đãi Đầu Tuần Với LB Táo

VƯỢT ẢI NHẬN LB TÁO

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 10/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Lễ Bao Táo

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 10/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng LB Táo để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ Tiêu Dao x1 240 Táo 1
Thỏi Vàng x100 4 Táo 100
Mảnh Trận Pháp x5 5 Táo 200
 Điểm Lôi Đài x200 5 Táo 15
 Điểm Ma Động x200 5 Táo 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 49 Táo 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 49 Táo 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 29 Táo 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 49 Táo 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 29 Táo 30
Mảnh Ngũ Hành x1 29 Táo 30
Bộ Kim kê 240 Táo 1
Bộ Gintama  240 Táo 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 240 Táo 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 240 Táo 1
Bộ Halloween 240 Táo 1
Bộ Thổ Dân 140 Táo 1
Bộ Thuyền 140 Táo 1
Bộ Vân Hạp 140 Táo 1
Võ Hồn Đan x200 40 Táo 10
Skin vũ khí Phá Quân x1 55 Táo 5
Skin phòng cụ Phá Quân x1 30 Táo 10
Skin trang sức Phá Quân x1 30 Táo 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 35 Táo 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 14 Táo 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 14 Táo 10
Skin vũ khí Lữ Bố x1 25 Táo 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 8 Táo 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 8 Táo 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 25 Táo 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 10 Táo 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 10 Táo 10
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 20 Táo 5
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 8 Táo 10
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 8 Táo 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 20 Táo 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 6 Táo 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 6 Táo 10
Hồn Hoàng Trung x1 30 Táo 10
Hồn Phá Quân x1 4 Táo 10
Hồn Quan vũ x1 5 Táo  10
Hồn Mã Siêu x1 30 Táo 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 7 Táo 10
Hồn Trương Liêu x1 6 Táo 10
Hồn Trương Cáp x1 6 Táo 10
Hồn Triệu Vân x1 35 Táo 10
Hồn Lão Tiên x1 4 Táo 10
Hồn Tào Thực x1 4 Táo 10
Mảnh Tào Thực x5 4 Táo 5
Mảnh Phá Quân x5 6 Táo 99
Mảnh Điêu Thuyền x5 4 Táo 99
Mảnh Ngộ Không x5 4 Táo 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 4 Táo 99
Mảnh Quan Vũ x5 7 Táo 99
Mảnh Trương Liêu x5 10 Táo 99
Mảnh Lão Tiên x5 4 Táo 99
Ngọc x200 1 Lì xì may mắn 30
LB Ngọc x1 1 Táo + 1 Lì xì may mắn 10
LB Đá x2 2 Táo + 1 Lì xì may mắn 50
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì xì may mắn 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Táo 100
Túi Thần Tướng I x1 3 Táo 100
Túi Thần Tướng III x2 4 Táo 100
Hồn Thái Văn Cơ x1 80 Táo 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 65 Táo 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 35 Táo 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 35 Táo 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 60 Táo 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 30 Táo 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 30 Táo 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 5 Táo + 1 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 5 Táo + 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Tào Thực x1 5 Táo + 1 Đá Triệu Hồi 10
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì xì may mắn 30
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 2 Táo + 1 Lì xì may mắn 30
Mảnh Viên Thiệu x5 5 Táo 50
Mảnh Từ Hoảng x5 5 Táo 50
Mảnh Trương Cáp x5 5 Táo 50
Mảnh Đại Kiều x5 5 Táo 50
Mảnh Tôn Lỗ Ban x5 5 Táo 50
Mảnh Đổng Trách x5 5 Táo 50
Mảnh Tả Từ x5 5 Táo 50
Mảnh Bàng Đức x5 5 Táo 50
Mảnh Mã Đại x5 5 Táo 50
Mảnh Khương Duy x5 5 Táo 50

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/5 đến 23h59 ngày 10/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Cao Lương, Đá Triệu Hồi, Lệnh bài Chu Du, Hoa Đăng để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Skin vũ khí Chu Du x1 1 Lệnh bài Chu Du 5
Skin phòng cụ Chu Du  x1  1 Lệnh bài Chu Du 10
Skin trang sức Chu Du  x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Cam Ninh x1 2 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Nhạc Tiến x1 2 Lệnh bài Chu Du 10
 Tàn Binh Pháp Tôn Tử x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Binh Pháp 24 Chương x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thái Bình Thuật x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Mãnh Đức Tân Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Danh Tướng Tâm x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Độn Giáp Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Luận Ngữ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thiên Nang Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Xích Thố x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Tuyệt Ảnh x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Đích Lô x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Điện x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chiếu Dạ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Ô Vân x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Bạch Long Câu x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Sa x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Huyền Thạch x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Đá Đỏ x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Cao Lương 200
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Đá tiến cấp cánh x10 2 Hoa Đăng 50
Đá cường hóa cánh x10 2 Hoa Đăng 50
Tẩy thạch x10 2 Hoa Đăng 20
Ngọc x100 1 Hoa Đăng 20
Cao lương x5 1 Hoa Đăng 50
Sao Vàng x5 1 Hoa Đăng 50
Hồn Thái Văn Cơ x1 5 Hoa Đăng +1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chu Du x1 5 Hoa Đăng 10
Cánh ảo hóa thái lưu quang 10 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Kinh Kha x1 5 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Ác Quỷ x1 10 lệnh bài chu du 1

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR