Ưu Đãi Đôi Quà Hot Đầu Tuần

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 MỖI NGÀY ĐĂNG NHẬP Hoa Hồng Vàng *1
Mảnh Chu Du *10
Hộp Bạch Kim *5

VƯỢT ẢI NHẬN LB HOA HỒNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S61 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt LB Hoa Hồng

ĐỔI QUÀ GIỜ VÀNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng Hoa Hồng Vàng để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ Tiêu Dao x1 250 Hoa Hồng Vàng 1
Ngọc x300 35 Hoa Hồng Vàng 10
Thỏi Vàng x100 5 Hoa Hồng Vàng 100
Mảnh Trận Pháp x5 5 Hoa Hồng Vàng 200
Điểm Lôi Đài x200 5 Hoa Hồng Vàng 15
Điểm Ma Động x200 5 Hoa Hồng Vàng 15
Mảnh Bát Quái Đồ x1 49 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Bắc Đẩu Đồ x1 49 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Tinh Túc Đồ x1 29 Hoa Hồng Vàng 30
Mảnh Thiên Cang Đồ x1 49 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Chân Vũ Thất Tiệt Trận x1 29 Hoa Hồng Vàng 30
Mảnh Ngũ Hành x1 29 Hoa Hồng Vàng 30
Bộ Kim Kê 250 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Gintama 250 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 250 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 250 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Halloween 250 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Thổ Dân 150 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Thuyền 150 Hoa Hồng Vàng 1
Bộ Vân Hạp 150 Hoa Hồng Vàng 1
Võ Hồn Đan x200 40 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Quách Gia x1 2 Hoa Hồng Vàng 500
Mảnh Trương Liêu x1 2 Hoa Hồng Vàng 500
Mảnh Tào Tháo x5 12 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Viên Thiệu x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tư Mã Ý x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tân Hiến Anh x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Quan Vũ x5 7 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tôn Sách x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Hoàng Nguyệt Anh x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Bộ Luyện Sư x5 7 Hoa Hồng Vàng 99
Hồn Hoàng Nguyệt Anh x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tôn Sách x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Bộ Luyện Sư x1 7 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Triệu Vân x1 35 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Quách Gia x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tư Mã Ý x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Trương Liêu x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Trương Cáp x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tân Hiến Anh x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Vạn Năng x1 5 Hoa Hồng Vàng 30
Skin vũ khí Hoàng Nguyệt Anh x1 16 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Hoàng Nguyệt Anh x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Hoàng Nguyệt Anh x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Điển Vi x1 16 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Điển Vi x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Điển Vi x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Tôn Thượng Hương x1 20 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Tôn Thượng Hương x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Tôn Thượng Hương x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Khương Duy x1 20 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Khương Duy x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Khương Duy x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Triệu Vân x1 35 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Triệu Vân x1 14 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Triệu Vân x1 14 Hoa Hồng Vàng 10
Trứng Thái Văn Cơ x5 16 Hoa Hồng Vàng 999
Skin Vũ khí Trương Cáp x1 16 Hoa Hồng Vàng 5
Skin P.cụ Trương Cáp x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin Tr.sức Trương Cáp x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin Vũ khí Phá Quân x1 55 Hoa Hồng Vàng 5
Skin P.cụ Phá Quân x1 30 Hoa Hồng Vàng 10
Skin Tr.sức Phá Quân x1 30 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Giả Hủ x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Đổng Trác x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tả Từ x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Trương Giác x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tào Thực x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tôn Kiên x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Hồn Đổng Trác x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tả Từ x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tào Thực x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tôn Kiên x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Trương Giác x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Giả Hủ x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Mảnh Lão Tiên x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Hồn Lão Tiên x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Lữ Bố x1 25 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Lữ Bố x1 8 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Lữ Bố x1 8 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Quan Vũ x1 25 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Quan Vũ x1 10 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Quan Vũ x1 10 Hoa Hồng Vàng 10
LB Hoa Hồng x10 150 Ngọc 100
LB Hoa Hồng x20 300 Ngọc 100
Skin vũ khí Bộ Luyện Sư x1 20 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Bộ Luyện Sư x1 8 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Bộ Luyện Sư x1 8 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ Khí Trương Liêu x1 20 Hoa Hồng Vàng 5
Skin P.cụ Trương Liêu x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Skin Tr.sức Trương Liêu x1 6 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Lữ Bố x1 2 Đá Triệu Hồi 10
Hồn Thái Văn Cơ x1 3 Đá Triệu Hồi 10
Mảnh Triệu Vân x1 3 Hoa Hồng Vàng 500
Mảnh Phá Quân x1 2 Hoa Hồng Vàng 500
Mảnh Trương Phi x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tôn Quyền x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Trương Cáp x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Chu Du x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Mảnh Tôn Thượng Hương x5 4 Hoa Hồng Vàng 99
Hồn Chu Du x1 5 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tôn Thượng Hương x1 3 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Trương Phi x1 3 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Phá Quân x1 5 Hoa Hồng Vàng 10
Hồn Tôn Quyền x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ Khí Tôn Quyền x1 16 Hoa Hồng Vàng 5
Skin P.cụ Tôn Quyền x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin Tr.sức Tôn Quyền x1 4 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ Khí Trương Phi x1 12 Hoa Hồng Vàng 5
Skin P.cụ Trương Phi x1  3 Hoa Hồng Vàng 10
Skin Tr.sức Trương Phi x1 3 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Điêu Thuyền x1 50 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Điêu Thuyền x1 20 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Điêu Thuyền x1 20Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Ngộ Không x1 50 Hoa Hồng Vàng 5
Skin phòng cụ Ngộ Không x1 20 Hoa Hồng Vàng 10
Skin trang sức Ngộ Không x1 30 Hoa Hồng Vàng 10
Skin vũ khí Tào Thực x1 5 Hoa Hồng Vàng + 1 Đá Triệu Hồi 5
Skin phòng cụ Tào Thực x1 10 Hoa Hồng Vàng+ 1 Đá Triệu Hồi 10
Skin trang sức Tào Thực x1 10 Hoa Hồng Vàng+ 1 Đá Triệu Hồi 10
Ngọc x200 1 Lì xì may mắn 30
LB Ngọc x1 2 Hoa Hồng Vàng +1 Lì xì may mắn 30
LB Đá x1 1 Hoa Hồng Vàng +1 Lì xì may mắn 30
Đá Triệu Hồi x1 2 Lì xì may mắn 30
Lì xì may mắn x2 1 Đá Triệu Hồi 30
Túi Skin tướng x1 2 Hoa Hồng Vàng +1 Lì xì may mắn 30
Túi Thần Tướng I x1 3 Hoa Hồng Vàng 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Hoa Hồng Vàng 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Hoa Hồng Vàng 200

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 14/05 đến 23h59 ngày 17/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc 
Tẩy Thạch x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  200 Ngọc 
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc
Phẩm Chất Đan x50
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 100 Ngọc
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
250 Ngọc 90 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch III *5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Đá Tiến Cấp Cánh x10
(Được mua 25 lần/ngày) 
500 Ngọc  200 Ngọc  
Đá Cường Hóa Cánh x10
(Được mua 25 lần/ngày)
500 Ngọc 200 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR