Chuyển Sinh Độ Kiếp Bản Đồ Chuyển Sinh Phụ Bản Chuyển Sinh Tăng giới hạn Bậc & Level của: Thú Cưỡi, Cánh, Thần Giáp, Nguyên Thần, Vòng Sáng, Thiên Thư, Đá Tăng độ khó cho phụ bản: Vượt Ải, Viễn Chinh, Trấn Yêu Tháp Boss Mới  Ưu Hóa Tính Năng

Chợ Đen Thần Hóa Thần Thú Hệ Thống Duyên Phận Chat Liên Server Chiến Trường Vinh Quang Tính Năng Thiên Kiếm Bí Cảnh Kiếm Mộ Bí Cảnh Thú Hồn

Bí Tịch Thượng Cổ Tinh Luyện Đá Thất Tinh Chiếu Chữ Khắc Thiên Thuẫn Thiên Thuẫn Phụ Bản Kế Thừa Boss Mới