10.01: Chuỗi hoạt động ưu đãi mới

Đáp ứng nhu cầu tu luyện thành tiên của các tiên hữu, Cửu Thiên sẽ mở thêm chuỗi sự kiện mới cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Mời các tiên hữu cùng tham gia!

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các máy chủ: S1 đến S38

QUÀ CHIẾN

* Thời Gian: 00:00' ngày 10.01 đến 23:59' ngày 16.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, tiên hữu mỗi ngày giới hạn được nhận quà 1 lần

Yêu Cầu Nhận Được
- Quà Tiệc 1

NẠP TÍCH LŨY

* Thời Gian: 00:00' ngày 10.01 đến 23:59' ngày 16.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà.

Điều Kiện Nhận Được
1000 KNB Đá Công Lv6 *1
Hộp Đá Lv6 *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1
Mảnh Hậu Nghệ *10
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *1
Thiên Thạch *20
2000 KNB Đá Công Lv7 *1
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1
Mảnh Hậu Nghệ *10
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *1
Thiên Thạch *20
5000 KNB Đá Công Lv8 *1
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Mảnh Hậu Nghệ *10
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
10.000 KNB Đá Công Lv9 *1
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Mảnh Hậu Nghệ *10
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
20.000 KNB Mảnh Phù Văn Đại Sư *50
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *50
50.000 KNB Thần Hồn: Phù Văn Đại Sư
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Nhập Ma Đan *1
Thiên Thạch *50
100.000 KNB Mảnh Phù Văn Đại Sư *50
Ma Phách *1
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Nhập Ma Đan *2
Thiên Thạch *100
200.000 KNB Mảnh Phù Văn Đại Sư *100
Ma Phách *3
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *3
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Nhập Ma Đan *3
Thiên Thạch *100

TĂNG LỰC CHIẾN

* Thời Gian: 00:00' ngày 10.01 đến 23:59' ngày 16.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, lực chiến hiện tại của nhân vật sẽ làm mốc, nếu tăng thêm lực chiến đạt mốc sau đây sẽ được nhận quà:

Lực Chiến Tăng Thêm Quà Thưởng
30.000 Hộp Đá Lv3 *5
Thiên Thạch *10
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Bổn Mệnh Thần Thiết *20
80.000 Hộp Đá Lv3 *5
Thiên Thạch *10
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Bổn Mệnh Thần Thiết *20
150.000 Hộp Đá Lv3 *5
Thiên Thạch *10
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Bổn Mệnh Thần Thiết *20
250.000 Hộp Đá Lv4 *5
Thiên Thạch *20
Thú Cưỡi Thần Hóa Đan *1
Cánh Thần Hóa Đan *1
Thần Giáp Thần Hóa Đan *1
400.000 Hộp Đá Lv4 *5
Thiên Thạch *20
Thú Cưỡi Thần Hóa Đan *2
Cánh Thần Hóa Đan *2
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
700.000 Hộp Đá Lv5 *5
Thiên Thạch *20
Thú Cưỡi Thần Hóa Đan *2
Cánh Thần Hóa Đan *2
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
1.000.000 Hộp Đá Lv6 *5
Thiên Thạch *20
Thú Cưỡi Nhập Ma Đan *1
Cánh Nhập Ma Đan *1
Thần Giáp Nhập Ma Đan *1
1.500.000 Hộp Đá Lv6 *5
Thiên Thạch *20
Thú Cưỡi Nhập Ma Đan *1
Cánh Nhập Ma Đan *1
Thần Giáp Nhập Ma Đan *1

TIÊU PHÍ NGÀY

* Thời Gian: 00:00' ngày 10.01 đến 23:59' ngày 16.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, mỗi ngày tiêu phí đạt mốc nhận quà tương ứng. 

Mốc Tiêu Phí Phần Thưởng
200 KNB Khóa Tiệc 1 *1
500 KNB Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *10
1000 KNB Khóa Tiệc 2 *1
2000 KNB Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1
5000 KNB Khóa Tiệc 3 *1
10.000 KNB Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
20.000 KNB Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1
30.000 KNB Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1

QUÀ XA HOA

* Thời Gian: 00:00' ngày 10.01 đến 23:59' ngày 16.01

* Nội Dung: Trong thời gian HĐ, tiên hữu mỗi ngày có thể mua các gói quà tăng lực chiến cho: thú cưỡi, cánh, thần giáp, trang bị, vòng sáng, đá, thần tướng.

Tên Vật Phẩm Giá Giới Hạn Mua
Quà Tăng LC Thú Cưỡi 298 KNB 5
Quà Tăng LC Cánh 298 KNB 5
Quà Tăng LC Thần Giáp 298 KNB 5
Quà Tăng LC Trang Bị 298 KNB 5
Quà Tăng LC Vòng Sáng 298 KNB 5
Quà Tăng LC Đá 298 KNB 5
Quà Tăng LC Thần Tướng 298 KNB 5

NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: 00:00' ngày 11.01 đến 23:59' ngày 15.01

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu nạp lần đầu mỗi ngày nhận quà tương ứng 

Yêu Cầu Nhận Được
1 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
2 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *2
3 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
4 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thần Binh Đột Phá Đan *3
5 ngày Nguyên Thần Linh *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
Mảnh Tinh Phách *5

Chúc các tiên hữu năm mới 2018 Hạnh Phúc và Thành Công!

Bạn cần hỗ trợ