15.12: Khởi động chuỗi sự kiện mới TĂNG CHIẾN LỰC

Mời các tiên hữu cùng tham gia các ưu đãi hấp dẫn dành cho các máy chủ ngay sau đây!

THỜI GIAN - PHẠM VI ÁP DỤNG

Bắt đầu: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12, kéo dài 7 ngày.

Lưu Ý:

Chỉ những server đã mở được 15 ngày mới tham gia được chuỗi sự kiện này.

Những server tham gia được event tính theo ngày:

  • Ngày 1 (15/12): S1 đến S12
  • Ngày 2 (16/12): S1 đến S13
  • Ngày 3 (17/12): S1 đến S14
  • Ngày 4 (18/12): S1 đến S15
  • Ngày 5 (19/12): S1 đến S16
  • Ngày 6 (20/12): S1 đến S17
  • Ngày 7 (21/12): S1 đến S18

QUÀ NẠP TÍCH LŨY

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12

* Nội Dung: Tiên hữu nạp tích lũy KNB đạt mốc sẽ nhận được quà.

Mốc KNB Tích Lũy Nhận Được
2.000 Đá Công Lv6 *1
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *1
Thiên Thạch *20
5.000 Đá Công Lv7 *1
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
10.000 Đá Công Lv7 *1
Tinh Phách *1
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *20
20.000 Danh Hiệu "Tru Tiên"
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Thần Hóa Đan *2
Thiên Thạch *50
50.000 Vòng Sáng "Tru Tiên Trận"
Tinh Phách *2
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Nhập Ma Đan *1
Thiên Thạch *50
100.000 Mảnh Tru Tiên Trận *100
Ma Phách *1
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *2
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Nhập Ma Đan *2
Thiên Thạch *100
200.000 Mảnh Tru Tiên Trận *100
Ma Phách *3
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *3
Sách KN Vòng Sáng *2
Nguyên Thần Nhập Ma Đan *3
Thiên Thạch *100

QUÀ CHIẾN

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu có lực chiến đạt mốc sẽ nhận thưởng.

* Huy Chương Vòng Sáng được sử dụng để đổi ở "Tiệm Huy Chương"

Lực Chiến Nhận Được
60.000 Huy Chương Vòng Sáng *10
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *2
80.000 Huy Chương Vòng Sáng *20
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *2
100.000 Huy Chương Vòng Sáng *50
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *5
125.000 Huy Chương Vòng Sáng *50
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *5
Sách KN Vòng Sáng *2
150.000 Huy Chương Vòng Sáng *100
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *5
Sách KN Vòng Sáng *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
200.000 Huy Chương Vòng Sáng *200
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *10
Sách KN Vòng Sáng *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
300.000 Huy Chương Vòng Sáng *300
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *10
Sách KN Vòng Sáng *2
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1
450.000 Huy Chương Vòng Sáng *500
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *20
Sách KN Vòng Sáng *5
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *1
600.000 Huy Chương Vòng Sáng *1000
Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng *20
Sách KN Vòng Sáng *5
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *2
Vòng Sáng Nhập Ma Đan *2

QUÀ XA HOA

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu sử dụng KNB để mua các hộp quà Vòng Sáng. Số lượng giới hạn mỗi ngày sẽ được làm mới.

KNB Tên Vật Phẩm Số Lượng
200 Quà Ưu Đãi Vòng Sáng Bậc 4 10
780 Quà Ưu Đãi Vòng Sáng Bậc 6 10
1500 Quà Ưu Đãi Vòng Sáng Bậc 7 10
30 Quà Ưu Đãi KM Vòng Sáng 3
30 Quà Ưu Đãi KM Thú Cưỡi 3

TIÊU PHÍ NGÀY

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu tiêu phí KNB mỗi ngày đạt mốc để nhận quà

Mốc KNB Tiêu Phí Nhận Được
200 Huy Chương Vòng Sáng *3
500 Huy Chương Vòng Sáng *5
1.000 Huy Chương Vòng Sáng *8
2.000 Huy Chương Vòng Sáng *16
5.000 Huy Chương Vòng Sáng *50
10.000 Huy Chương Vòng Sáng *80
20.000 Huy Chương Vòng Sáng *160
30.000 Huy Chương Vòng Sáng *200

TĂNG LỰC CHIẾN

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra, tiên hữu tiêu phí KNB để tăng lực chiến sẽ nhận quà:

Mốc KNB Tiêu Phí Nhận Được
200 Huy Chương Vòng Sáng *3
500 Huy Chương Vòng Sáng *5
1.000 Huy Chương Vòng Sáng *8

TIỆM HUY CHƯƠNG

* Thời Gian: 00:00' ngày 15.12 đến 23:59' ngày 21.12

* Nội Dung: Trong thời gian diễn ra:

- Sử dụng Huy Chương Vòng Sáng và các vật phẩm điều kiện để đổi quà, mỗi lần đổi được 1 món.

- có giới hạn số lượng đổi trên mỗi nhân vật. Mỗi ngày sẽ reset lượt đổi quà.

Điều Kiện Nhận Được Số Lượng Được Đổi
Huy Chương Vòng Sáng *100
1000 KNB
Thời Trang Võ Sĩ (Đầu) 1
Huy Chương Vòng Sáng *100
1000 KNB
Thời Trang Võ Sĩ (Áo) 1
Huy Chương Vòng Sáng *100
1000 KNB
Thời Trang Võ Sĩ (Quần) 1
Huy Chương Vòng Sáng *100
1000 KNB
Thời Trang Võ Sĩ (Tay) 1
Huy Chương Vòng Sáng *200
Tinh Phách *2
Ma Phách 2
Huy Chương Vòng Sáng *30
200 KNB
Tinh Phách 5
Huy Chương Vòng Sáng *200
500 KNB
Sách KN Thiên Phú Thần Tướng 1
Huy Chương Vòng Sáng *100
1000 KNB
Mệnh Phách Vàng 2
Huy Chương Vòng Sáng *50
400 KNB
Quà Mệnh Cách Cam-Cao 5
Huy Chương Vòng Sáng *10
100 KNB
Thiên Thạch *10 10
Huy Chương Vòng Sáng *20
100 KNB
Vòng Sáng Nhập Ma Đan 1
Huy Chương Vòng Sáng *10
100 KNB
Vòng Sáng Thần Hóa Đan 2
Huy Chương Vòng Sáng *4
10 KNB
Thần Binh Đột Phá Đan 5
Huy Chương Vòng Sáng *6
30 KNB
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *10 10
Huy Chương Vòng Sáng *8
20 KNB
Sách KN Vòng Sáng 5
Huy Chương Vòng Sáng *10 Hộp Đá Lv4 2

NẠP LIÊN TỤC

* Thời Gian: 00:00' ngày 16.12

* Nội Dung: 

- Ngày thứ 2 của chuỗi event sẽ xuất hiện

- Nạp lần đầu và liên tục mỗi ngày sẽ nhận được quà.

Ngày Nhận Được
1 Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
2 Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Huy Chương Vòng Sáng *10
3 Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
4 Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Huy Chương Vòng Sáng *10
5 Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *20
Cánh Tăng Bậc Đan *20
Thú Cưỡi Tăng Bậc Đan *20
Thiên Thạch *10
Mảnh Tinh Phách *5

BÁT QUÁI NGÀY

* Thời Gian: 00:00' ngày 19.12

* Nội Dung:

- Ngày thứ 5 của chuỗi event sẽ xuất hiện

- Mỗi ngày quay Bát Quái sẽ nhận được quà.

Lượt Quay Bát Quái Nhận Được
1 Hộp Bát Quái *2
10 Huy Chương Vòng Sáng *5
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *10
30 Huy Chương Vòng Sáng *5
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *10
50 Huy Chương Vòng Sáng *5
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *10
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1
100 Huy Chương Vòng Sáng *5
Vòng Sáng Tăng Bậc Đan *10
Vòng Sáng Thần Hóa Đan *1

Bạn cần hỗ trợ