Mẹo tăng cấp Cánh và Thần Giáp hiệu quả

Sau thời gian chinh chiến, ắt hẳn các tiên hữu gặp rất nhiều vấn đề chưa thông suốt trong game. Hôm nay Cửu Thiên sẽ hướng dẫn các tiên hữu một số lưu ý để tăng cấp Cánh và Thần Giáp một cách hiệu quả nhất.

BÍ KÍP TĂNG CẤP CÁNH VÀ THẦN GIÁP

Tăng Cấp Cánh

Khi tăng cấp cánh cần tốn Cánh Tăng Bậc Đan. Mỗi lần tăng bậc có tỉ lệ % tăng đến bậc kế tiếp. Nếu thất bại sẽ được tích điểm Phúc. Sau khi điểm Phúc đạt max số lượng yêu cầu ở mỗi Bậc thì tăng bậc kế sẽ thành công. Số lượng Cánh Tăng Bậc Đan tiêu ước tính ở mỗi bậc như sau: 

Bậc Cánh
Nguyên Liệu Nâng Cấp SL Ước Tính
Bậc 1 --> Bậc 2 Cánh Tăng Bậc Đan 18
Bậc 2 --> Bậc 3 Cánh Tăng Bậc Đan 39
Bậc 3 --> Bậc 4 Cánh Tăng Bậc Đan 104
Bậc 4 --> Bậc 5 Cánh Tăng Bậc Đan 282
Bậc 5 --> Bậc 6 Cánh Tăng Bậc Đan 660
Bậc 6 --> Bậc 7 Cánh Tăng Bậc Đan 1170
Bậc 7 --> Bậc 8 Cánh Tăng Bậc Đan 2620
Bậc 8 --> Bậc 9 Cánh Tăng Bậc Đan 6870
Bậc 9 --> Bậc 10 Cánh Tăng Bậc Đan 6830

***Lưu ý: Cánh từ Bậc 5 trở lên điểm Chúc Phúc chỉ duy trì trong 24h, hết 24h đếm ngược sẽ reset về 0 như ban đầu. Nên các Tiên Hữu hãy tích sẵn đủ số lượng Cánh Tăng Bậc Đan ước tính trước khi tăng nhé.

Thời Gian Đếm Ngược Xóa Điểm Phúc 

Tăng Cấp Thần Giáp

Khi tăng cấp cánh cần tốn Bổn Mệnh Thần Thiết. Mỗi lần tăng bậc có tỉ lệ tăng đến bậc kế tiếp. Nếu thất bại sẽ được tích điểm Phúc. Sau khi điểm Phúc đạt max số lượng yêu cầu ở mỗi Bậc thì tăng bậc kế sẽ thành công. Số lượng Bổn Mệnh Thần Thiết tiêu ước tính ở mỗi bậc như sau: 

Cấp Thần Giáp Nguyên Liệu Nâng Cấp SL Ước Tính
Bậc 1 Bậc 2 Bốn Mệnh Thần Thiết  
Bậc 2 Bậc 3 Bốn Mệnh Thần Thiết 18
Bậc 3 và Bậc 4 Bốn Mệnh Thần Thiết 45
Bậc 4 và Bậc 5 Bốn Mệnh Thần Thiết 164
Bậc 5 và Bậc 6 Bốn Mệnh Thần Thiết 746
Bậc 6 và Bậc 7 Bốn Mệnh Thần Thiết 1,530
Bậc 7 và Bậc 8 Bốn Mệnh Thần Thiết 2,520
Bậc 8 và Bậc 9 Bốn Mệnh Thần Thiết 5,300
Bậc 9 và Bậc 10 Bốn Mệnh Thần Thiết 7,170

***Lưu ý: Thần Giáp từ Bậc 5 trở lên điểm Chúc Phúc chỉ duy trì trong 24h, hết 24h đếm ngược sẽ reset về 0 như ban đầu. Nên các Tiên Hữu hãy tích sẵn đủ số lượng Bổn Mệnh Thần Thiết ước tính trước khi tăng nhé.

Thời Gian Đếm Ngược Xóa Điểm Phúc

Hy vọng mẹo nâng cấp này sẽ hỗ trợ các tiên hữu dễ dàng hơn trên con tường tu tiên!

Bạn cần hỗ trợ