Sưu Tập Thần Trang

SƯU TẬP THẦN TRANG

Điều Kiện Mở Hệ Thống

Hoàn thành nhiệm vụ “Bữa Tiệc” Lv40 sẽ mở.

Sau khi mở nhấp hình “Sưu Tập” phía trên bên góc phải để mở giao diện.

Quà Trang Bị Tím

Trang Bị Tím Lv40 của người chơi đạt yêu cầu thì hệ thống sẽ tặng một số trang bị.

Khi Trang Bị Tím đạt tất cả yêu cầu, có thể nhận danh hiệu “Trùm Đồ Tím”.

Hướng Dẫn Sưu Tập Đồ Cam

Sẽ có hướng dẫn người chơi làm thế nào để nhận được Đồ Cam Lv60.

Khi người chơi dùng Trang Bị Cam Lv60 trở lên có thể vào giao diện này nhận Kim Phiếu.

Sau khi dùng đủ 12 món, còn được nhận danh hiệu “Trùm Đồ Cam”.

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ