TÍNH NĂNG LUYỆN THỂ

TÍNH NĂNG LUYỆN THỂ

TÍNH NĂNG LUYỆN THỂ

-Tăng điểm luyện thể cần các nguyên liệu để tăng thuộc tính , bao gồm 7 nguyên liệu đan dược:

+ Công Thể Đan

+ Bạo Thể Đan

+ Né Thể Đan

+ Máu Thể Đan

+ Thủ Thể Đan

+ Kháng Thể Đan

+ Chuẩn Thể Đan

- Ban đầu số lượng mỗi loại đan dược được dùng 20 lần / 1 ngày (Cấp bậc càng cao số lần dùng càng nhiều).

- Các loại đan dược có thể tìm được khi treo máy đánh quái hoặc tiêu diệt boss.

- Khi tăng tối đa các điểm thuộc tính sẽ dùng Cửu Chuyển Kim Đan để đột phá. Số lượng Cửu Chuyển Kim Đan theo cấp kim thân như sau: (số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo)

Bậc Kim Thân Nguyên Liệu Thể Đan* Số Lượng Ước Tính Lưu Ý
Bậc 0 -> 1 Cần mỗi loại 20 cái 8 Bậc này không xóa điểm phúc
Bậc 1 -> 2 Cần mỗi loại 40 cái 38 Bậc này không xóa điểm phúc
Bậc 2 -> 3 Cần mỗi loại 90 cái 57 Bậc này không xóa điểm phúc
Bậc 3 -> 4 Cần mỗi loại 120 cái 68 Bậc này không xóa điểm phúc
Bậc 4 -> 5 Cần mỗi loại 500 cái 85 Xóa Điểm Phúc 24 tiếng sau
Bậc 5 -> 6 Cần mỗi loại 750 cái 240 Xóa Điểm Phúc 24 tiếng sau
Bậc 6 -> 7 Cần mỗi loại 1250 cái 518 Xóa Điểm Phúc 24 tiếng sau
Bậc 7 -> 8 Cần mỗi loại 1500 cái 696 Xóa Điểm Phúc 24 tiếng sau
Bậc 8 -> 9 Cần mỗi loại 1500 cái 1071 Xóa Điểm Phúc 24 tiếng sau
Bậc 9 -> 10 Cần mỗi loại 1500 cái Chưa Mở Xóa Điểm Phúc 24 tiếng sau

 

Bạn cần hỗ trợ