Ngày 1 Gom Chữ Đổi Quà
Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (1)
Khuyến Mãi Thú Cưỡi
Login Nhận Quà
Sự Kiện Thần Long
Tài Nguyên (Thú Cưỡi)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 2 Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (2)
Nạp Liên Tục
Khuyến Mãi Cánh
Login Nhận Quà
Sự Kiện Thần Long
Tài Nguyên (Cánh)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 3 Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (3)
Nạp Liên Tục
Khuyến Mãi Thần Giáp
Login Nhận Quà
Sự Kiện Thần Long
Tài Nguyên (Thần Giáp)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 4 Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (4)
Nạp Liên Tục
Nạp Tích Lũy
Bát Quái Đại Sư
Khuyến Mãi Rèn
Login Nhận Quà
Tài Nguyên (Trang Bị)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 5 Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (5)
Nạp Liên Tục
Nạp Tích Lũy
Khuyến Mãi Đá
Login Nhận Quà
Tài Nguyên (Đá)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 6 Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (6)
Nạp Liên Tục
Nạp Tích Lũy
Khuyến Mãi LC Thần Tướng
Login Nhận Quà
Tài Nguyên (Thần Tướng)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 7 Nạp Mỗi Ngày
Quà Ưu Đãi 2 (7)
Nạp Tích Lũy
Khuyến Mãi Lực Chiến
Login Nhận Quà
Tài Nguyên (Thần Binh)
Đầu Tư KNB
Đua Top 7 Ngày Vàng
Ngày 8 Phúc Lợi (Thú Cưỡi)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Event KINGKONG
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà
Ngày 9 Phúc Lợi (Cánh)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Event KINGKONG
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà
Nạp Liên Tục
Ngày 10 Phúc Lợi (Thần Tướng)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Event KINGKONG
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà
Nạp Liên Tục
Ngày 11 Phúc Lợi (Nguyên Thần)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà
Nạp Liên Tục
Ngày 12 Phúc Lợi (Cường Hóa)
Phúc Lợi (Thăng Cấp)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà
Nạp Liên Tục
Ngày 13 Phúc Lợi (Đá)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà
Nạp Liên Tục
Ngày 14 Phúc Lợi (Thần Giáp)
Quà VIP
Nạp Mỗi Ngày
Event Tử Thần
Quà Tiệc
Quà Xa Hoa
Điểm Đổi Quà

Độ khó:

Kỹ năng:
Sở trường dùng Đao, là 1 phái có sức mạnh to lớn. Bá Đao có năng lực tấn công vật lý cận chiến, cùng với cơ thể cường tráng giúp họ tung hoành thiên hạ.

X
Bạn cần hỗ trợ