04.06: Update Tính Năng Mới

04.06: Update Tính Năng Mới

Nội Dung Update

Update 2 tính năng mới : Trang Bị Truyền Thuyết và Trang Bị Hỗn Độn

Trang Bị Truyền Thuyết :

Vị Trí :

Nằm trong gia diện nhân vật

Cách sở hữu :

Vào tính năng Rèn -> Hợp Thành -> Chiến Trang thì sẽ thấy tính năng gọp Vật phẩm Truyền Thuyết

Dùng mảnh trang bị để hợp thành

Tham gia event trong game để sở hữu Mảnh trang bị

Cách nâng cấp :

Dùng Đá Truyền Thuyết để nâng cấp

Đá Truyền Thuyết sẽ nhận được trong các event game

Khi nâng cấp sẽ tăng lớn lực chiến và đạt tới điều kiện sẽ kích hoạt kỹ năng riêng :

Trang bị Hỗn Độn :

Vị Trí :

Nằm trong gia diện nhân vật :

Cách sở hữu :

Vào tính năng Rèn -> Hợp Thành -> Chiến Trang thì sẽ thấy tính năng gọp Vật phẩm Truyền Thuyết

Dùng mảnh trang bị để hợp thành

Tham gia event trong game để sở hữu Mảnh trang bị

Cách nâng cấp :

Dùng Trang Bị vừa hợp thành để nâng cấp

Khi nâng cấp sẽ tăng lớn lực chiến và đạt tới điều kiện sẽ kích hoạt kỹ năng riêng :