Cập nhật Cổ Mộ Tầm Bảo

Cập nhật Cổ Mộ Tầm Bảo

Mời các đại hiệp tham gia hoạt động CỔ MỘ TẦM BẢO sẽ được cập nhật hôm nay:

CỔ MỘ TẦM BẢO

Khi tham gia Cổ Mộ Tầm Bảo, các bạn sẽ có cơ hội nhận lượng lớn Võ Hồn để nâng cấp trong kho Võ Hồn và đá Thất Thể để hợp thành Bảo Vật cao hơn.

THỜI GIAN:

Từ ngày 12/04 đến ngày 16/04

HƯỚNG DẪN:

Dùng Chìa Khóa để mở Rương

Mua thêm chìa khóa

- Dùng 6 Chìa Khóa để mở Rương Thường:

  • Khi mở Rương Thường sẽ bắt đầu từ Rương thấp nhất và có tỷ lệ tăng phẩm chất Rương khi mở
  • Rương Ưu -> Rương Tốt -> Rương Hiếm -> Rương Sử Thi -> Rương Truyền Thuyết

- Dùng 96 Chìa Khóa để mở thẳng luôn Rương Truyền Thuyết. 

PHẦN THƯỞNG:

Mỗi rương sẽ có vật phẩm và điểm xếp hạng . Rương càng cao thì vật phẩm càng VIP và điểm xếp hạng càng nhiều

Tỷ lệ nhận Vật phẩm trong từng rương như sau:

Mời các đại hiệp cùng tham gia!