Đua Xếp Hạng Dành Cho Server Mới

Đua Xếp Hạng Dành Cho Server Mới

Hành tẩu giang hồ cũng cần phân cấp thấp cao, mời các đại hiệp cùng tham gia đua cấp các BXH sau:

ĐUA CẤP

* Thời Gian: Ngày 1-2-3 từ khi mở server

* Nội Dung: Đạt level nhận quà, số lượng quà có giới hạn nên phải lên cấp nhanh để nhận.

Đạt Cấp Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
Lv50 30 KNB + 30 vạn Xu 500
Lv60 30 KNB + 30 vạn Xu 400
Lv70 30 KNB + 30 vạn Xu 350
Lv75 50 KNB + 50 vạn Xu 300
Lv78 50 KNB + 50 vạn Xu 250
Lv80 100 KNB + 80 vạn Xu 200
Lv85 100 KNB + 100 vạn Xu 150
Lv90 100 KNB + 200 vạn Xu 100
Vô Song 2 200 KNB + 200 vạn Xu 80
Vô Song 3 200 KNB + 200 vạn Xu 40
Vô Song 4 200 KNB + 200 vạn Xu 20

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 800 vạn Điểm Trang Bị + Đá Cường Hóa*108 + 500 KNB + Danh Hiệu [Ngạo Thị]
Hạng 2-3 500 vạn Điểm Trang Bị + Đá Cường Hóa*78 + 300 KNB + Danh Hiệu [Độc Bá]
Hạng 4-10 300 vạn Điểm Trang Bị + Đá Cường Hóa*58 + 200 KNB + Danh Hiệu [Long Phụng]
Hạng 11-20 100 vạn Điểm Trang Bị  + Đá Cường Hóa*38 + 100 KNB

ĐUA ANH HÙNG

* Thời Gian: Ngày 4 từ khi mở server

* Nội Dung: Đạt bậc Anh Hùng nhận quà, số lượng quà có giới hạn nên phải lên cấp nhanh để nhận. 

Bậc Anh Hùng Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 20 KNB + 50 vạn Xu 500
3 50 KNB + 50 vạn Xu 400
4 100 KNB + 50 vạn Xu 350
5 150 KNB + 100 vạn Xu 300
6 200 KNB + 100 vạn Xu 250
7 300 KNB + 100 vạn Xu 200

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Ngọc Bội Đồ Đỏ B6*1 + Đá Cường Hóa*108 + 500 KNB + Danh Hiệu [Hiệp Nghĩa]
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Đá Cường Hóa*78 + 300 KNB + Danh Hiệu [Phủ Thủ]
Hạng 4-10 20 vạn Điểm Trang Bị*3 + Đá Cường Hóa*58 + 200 KNB + Danh Hiệu [Song Toàn]
Hạng 11-20 20 vạn Điểm Trang Bị*1  + Đá Cường Hóa*38 + 100 KNB

ĐUA LỰC CHIẾN

* Thời Gian: Ngày 5 từ khi mở server

* Nội Dung: Đua lực chiến nhận quà, số lượng quà có giới hạn nên phải thực hiện nhanh để nhận. 

Lực Chiến Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
200000 20 KNB + 50 vạn Xu 500
300000 50 KNB + 50 vạn Xu 400
400000 100 KNB + 50 vạn Xu 350
500000 150 KNB + 100 vạn Xu 300
600000 200 KNB + 100 vạn Xu 250
700000 300 KNB + 100 vạn Xu 200

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Nhẫn Đỏ B6*1 + Đá Cường Hóa*108 + 500 KNB + Danh Hiệu Độc Cô
Hạng 2-3 Nhẫn Đỏ B5*1 + Đá Cường Hóa*78 + 300 KNB + Danh Hiệu Tiếu Ngạo
Hạng 4-10 20 vạn Điểm Trang Bị*3 + Đá Cường Hóa*58 + 200 KNB + Danh Hiệu Nổi Bật
Hạng 11-20 20 vạn Điểm Trang Bị*1 + Đá Cường Hóa*38 + 100 KNB

ĐUA NẠP

* Thời Gian: Ngày 6 từ khi mở server

* Nội Dung: Đua nạp nhận quà, số lượng quà có giới hạn nên phải thực hiện nhanh để nhận. 

Nạp Đạt Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
20 20 KNB + 50 vạn Xu 720
30 50 KNB + 50 vạn Xu 640
50 100 KNB + 50 vạn Xu 560
100 150 KNB + 100 vạn Xu 480
200 200 KNB + 100 vạn Xu 400
500 300 KNB + 100 vạn Xu 320
1000 500 KNB + 100 vạn Xu 240

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Vũ Khí Đỏ B6*1 + Đá Cường Hóa*108 + 500 KNB + Danh Hiệu Phú Hộ
Hạng 2-3 Vũ Khí Đỏ B5*1 + Đá Cường Hóa*78 + 300 KNB + Danh Hiệu Kim Thổ
Hạng 4-10 20 vạn Điểm Trang Bị*3 + Đá Cường Hóa*58 + 200 KNB + Danh Hiệu Tài Khí
Hạng 11-20 20 vạn Điểm Trang Bị*1 + Đá Cường Hóa*38 + 100 KNB   

ĐUA TRANG BỊ

* Thời Gian: Ngày 7 từ khi mở server

* Nội Dung: Đua trang bị nhận quà, số lượng quà có giới hạn nên phải thực hiện nhanh để nhận. 

Chiến Lực Trang Bị Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
60000 20 KNB + 50 vạn Xu 500
70000 50 KNB + 50 vạn Xu 400
80000 100 KNB + 50 vạn Xu 300
90000 150 KNB + 100 vạn Xu 200
100000 200 KNB + 100 vạn Xu 100
110000 300 KNB + 100 vạn Xu 80

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Áo Đỏ B6*1 + Đá Cường Hóa*108 + 500 KNB + Danh Hiệu Ngạo Hùng
Hạng 2-3 Áo Đỏ B5*1 + Đá Cường Hóa*78 + 300 KNB + Danh Hiệu Xuất Thần
Hạng 4-10 20 vạn Điểm Trang Bị*3 + Đá Cường Hóa*58 + 200 KNB + Danh Hiệu Sơn Hà
Hạng 11-20 20 vạn Điểm Trang Bị*1 + Đá Cường Hóa*38 + 100 KNB