Mục Tiêu Tuần Vàng

Mục Tiêu Tuần Vàng

Diễn ra từ lúc bắt đầu mở server, kéo dài liên tục 7 ngày, mỗi ngày mở thêm 1 mục tiêu để người chơi hoàn thành nhận thưởng.

Giới hạn: Level 76 mới mở hoạt động

Mục tiêu 7 ngày Ngày 1 Cường hóa Giang Hồ Lục
Ngày 2 Tinh luyện BOSS
Ngày 3 Kỹ Năng  Sôi Nổi
Ngày 4 Đá Mộ Huyết Đao
Ngày 5 Dị Thú Tu La Trường
Ngày 6 Danh Hiệu  Hoạt Động
Ngày 7 Thời Trang Tài Phú