Phúc Lợi Ngày - Nhận Quà Hấp Dẫn

Phúc Lợi Ngày - Nhận Quà Hấp Dẫn

Người chơi đăng nhập mỗi ngày nhận phúc lợi. Đặc quyền càng nhiều, quà càng hấp dẫn.

 

Đối Tượng Phúc Lợi
Tất cả người chơi KNB x20 + Mảnh Kỹ  Năng x1 +  Cấp Cứu Đan x1 + Hồi Sinh Đan x1
Đặc Quyền Tiện Ích KNB x50 + Mảnh Kỹ  Năng x3 +  Phù Hoạt Huyết Lv1 x5 + Xu x500.000
Đặc Quyền Thu Ích KNB x50 + Mảnh Kỹ  Năng x3 +  Phù Đoàn Thể Lv1 x5 + Xu x500.000
Đặc Quyền Trưởng Thành KNB x50 + Mảnh Kỹ  Năng x3 +  Phù Tụ Lực x5 + Xu x500.000

**Lưu ý: Người chơi phải kích hoạt các Đặc quyền mới có thể nhận Phúc Lợi hằng ngày.