Thi Đấu Server Mới

Thi Đấu Server Mới

Hoạt động thi đấu server mới diễn ra trong 7 ngày kể từ khi mở server, mỗi ngày sẽ mở 1 hoạt động thi đấu đua top mới.

NGÀY 1-ĐUA THÚ CƯỠI

Đạt Bậc Thú Cưỡi Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Thức Ăn*5 + 50 vạn Xu 500
3 Thức Ăn*10 + 50 vạn Xu 400
4 Thức Ăn*20 + 50 vạn Xu 350
5 Thức Ăn*35 + 100 vạn Xu 300
6 Thức Ăn*50 + 100 vạn Xu 250
7 Thức Ăn*65 + 100 vạn Xu 200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1    + Đá HP Lv7*1 150
9 Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*15 100
10 Thú Cưỡi Tư Chất Đan*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ Đặc Biệt B6*1 + Thức Ăn*88 + 500 KNB + Danh Hiệu Kỵ Long
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Thức Ăn*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Tiên Phong
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Thức Ăn*38 + 200 KNB    Danh Hiệu Xông Pha
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Thức Ăn*18 + 100 KNB   

NGÀY 2-ĐUA CỜ CHIẾN

Đạt Bậc Cờ Chiến Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Lụa Thiên Tằm*5 + 50 vạn Xu 500
3 Lụa Thiên Tằm*10 + 50 vạn Xu    400
4 Lụa Thiên Tằm*20 + 50 vạn Xu 350
5 Lụa Thiên Tằm*35 + 100 vạn Xu  300
6 Lụa Thiên Tằm*50 + 100 vạn Xu  250
7 Lụa Thiên Tằm*65 + 100 vạn Xu 200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1 + Đá HP Lv7*1 150
9 Cây Gia Cố Cờ Chiến*15 100
10 Trục Gia Cố Cờ Chiến*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ Đặc Biệt B6*1     + Lụa Thiên Tằm*88     + 500 KNB + Danh Hiệu Độc Nhất
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Lụa Thiên Tằm*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Kinh Nhân
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Lụa Thiên Tằm*38 + 200 KNB + Danh Hiệu Đắc Thắng
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Lụa Thiên Tằm*18 + 100 KNB

NGÀY 3-ĐUA HỘ THỦ

Đạt Bậc Hộ Thủ Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Mảnh Ảo Ma*5 + 50 vạn Xu    500
3 Mảnh Ảo Ma*10 + 50 vạn Xu   400
4 Mảnh Ảo Ma*20 + 50 vạn Xu 350
5 Mảnh Ảo Ma*35 + 100 vạn Xu    300
6 Mảnh Ảo Ma*50 + 100 vạn Xu  250
7 Mảnh Ảo Ma*65 + 100 vạn Xu 200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1    + Đá HP Lv7*1 150
9 Hòa Hoàn Đồng*15 100
10 Diệm Dương Tinh*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ Đặc Biệt B6*1 + Mảnh Ảo Ma*88 + 500 KNB + Danh Hiệu Thần Quyền
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Mảnh Ảo Ma*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Hoàn Vũ
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Mảnh Ảo Ma*38 + 200 KNB + Danh Hiệu Quyết Chí
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Mảnh Ảo Ma*18 + 100 KNB

NGÀY 4-ĐUA LINH KHÍ

Đạt Bậc Linh Khí Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Ngọc Ngũ Sắc*5 + 50 vạn Xu      500
3 Ngọc Ngũ Sắc*10 + 50 vạn Xu 400
4 Ngọc Ngũ Sắc*20 + 50 vạn Xu 350
5 Ngọc Ngũ Sắc*35 + 100 vạn Xu   300
6 Ngọc Ngũ Sắc*50 + 100 vạn Xu   250
7 Ngọc Ngũ Sắc*65 + 100 vạn Xu   200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1    + Đá HP Lv7*1 150
9 Ngưng Thủy Lệ*15 100
10 Nộ Đào Nham*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ Đặc Biệt B6*1 + Ngọc Ngũ Sắc*88    + 500 KNB + Danh Hiệu Công Khắc
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Ngọc Ngũ Sắc*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Dễ Dàng
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Ngọc Ngũ Sắc*38 + 200 KNB + Danh Hiệu Bén Nhọn
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Ngọc Ngũ Sắc*18 + 100 KNB

NGÀY 5-ĐUA LOAN ĐAO

Đạt Bậc Loan Đao Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Tinh Cương Thiết*5 + 50 vạn Xu  500
3 Tinh Cương Thiết*10 + 50 vạn Xu 400
4 Tinh Cương Thiết*20 + 50 vạn Xu 350
5 Tinh Cương Thiết*35 + 100 vạn Xu   300
6 Tinh Cương Thiết*50 + 100 vạn Xu   250
7 Tinh Cương Thiết*65 + 100 vạn Xu   200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1 + Đá HP Lv7*1 150
9 Ám Nguyệt Thạch*15 100
10 Phệ Hồn Châu*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ Đặc Biệt B6*1  + Tinh Cương Thiết*88 + 500 KNB + Danh Hiệu Cường Hãn
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Tinh Cương Thiết*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Tử Điện
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Tinh Cương Thiết*38 + 200 KNB + Danh Hiệu Sắc Bén
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Tinh Cương Thiết*18 + 100 KNB   

NGÀY 6-ĐUA KIẾM HẠP

Đạt Bậc Kiếm Hạp Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Bách Luyện Nhẫn*5 + 50 vạn Xu 500
3 Bách Luyện Nhẫn*10 + 50 vạn Xu 400
4 Bách Luyện Nhẫn*20 + 50 vạn Xu 350
5 Bách Luyện Nhẫn*35 + 100 vạn Xu   300
6 Bách Luyện Nhẫn*50 + 100 vạn Xu   250
7 Bách Luyện Nhẫn*65 + 100 vạn Xu  200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1 + Đá HP Lv7*1 150
9 Linh Lung Tâm*15 100
10 Thiên Thần Huyết*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ Đặc Biệt B6*1 +Bách Luyện Nhẫn*88 + 500 KNB + Danh Hiệu Vạn Phu
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5*1 + Bách Luyện Nhẫn*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Nhất Thắng
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Bách Luyện Nhẫn*38 + 200 KNB + Danh Hiệu Trổ Tài
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Bách Luyện Nhẫn*18 + 100 KNB   

NGÀY 7-ĐUA TRẬN PHÁP

Đạt Bậc Trận Pháp Nhận Thưởng Giới hạn số người nhận
2 Sách Trận Pháp*5 + 50 vạn Xu    500
3 Sách Trận Pháp*10 + 50 vạn Xu  400
4 Sách Trận Pháp*20 + 50 vạn Xu 350
5 Sách Trận Pháp*35 + 100 vạn Xu   300
6 Sách Trận Pháp*50 + 100 vạn Xu   250
7 Sách Trận Pháp*65 + 100 vạn Xu   200
8 Đá Công Lv7*1 + Đá Thủ Lv7*1    + Đá HP Lv7*1 150
9 Tứ Linh Ngọc*15 100
10 Đá Vô Cực*10 50

Top 10 BXH nhận được:

Thưởng XH Nhận Thưởng
Hạng 1 Đồ Đỏ B6 (Chọn) + Sách Trận Pháp*88 + 500 KNB + Danh Hiệu Tông Sư
Hạng 2-3 Đồ Đỏ B5 (Chọn) + Sách Trận Pháp*58 + 300 KNB + Danh Hiệu Nổi Danh
Hạng 4-10 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*6 + Sách Trận Pháp*38 + 200 KNB + Danh Hiệu Tài Năng
Hạng 11-20 Vé Điểm Trang Bị(Cực)*2 + Sách Trận Pháp*18 + 100 KNB