Truy Nã Đạo Phỉ

Truy Nã Đạo Phỉ

- Đạo Phỉ mang lượng lớn Bảo Tàng xuất hiện ở gần Kinh Thành (454,270). Tấn công Đạo Phỉ nhận lượng lớn Xu.

- Nhấn phím số 6 để dùng BÚA đánh Đạo Phỉ

- Đánh bại 20 tên Đạo Phỉ xong Đạo Thánh sẽ xuất hiện ở gần Triệu Minh Chủ (tọa độ 330,145). 

- Đạo Thánh bị hạ xong, Rương sẽ rơi, mở rương có tỷ lệ nhận nhiều Xu, KNB. Rương chỉ tồn tại 3 phút.

Sau khi kết thúc hoạt động, tất cả Đạo Phỉ, Đạo Thánh chưa bị đánh bại sẽ biến mất.