Tu La Sát Trận

Tu La Sát Trận

Map hoạt động mở vào lúc 20:00-20:30 thứ 3, thứ 6 hằng tuần.

Map có 7 tầng, diệt người chơi đạt yêu cầu sẽ được vào tầng sau.

Người chơi có thể nhặt BUFF Cường Hóa trong map để tăng sức mạnh.

Tầng 7 có Cờ Chiến, có thể vác cờ trên vai, nếu tử vong sẽ bị rơi cờ

Khi hoạt động kết thúc, người chơi vác cờ nhận được thưởng KNB, đạo cụ, danh hiệu...