Tỷ Võ Đấu Trường

Tỷ Võ Đấu Trường

Mở Đấu Trường thông qua nhiệm vụ chính.

Mỗi ngày người chơi có 10 lượt khiêu chiến miễn phí.

Khiêu chiến người chơi khác được nhận Công Huân, dùng để đổi đạo cụ Shop Công Huân.

22:00 mỗi ngày vào giao diện nhận thưởng theo xếp hạng.