Ưu Đãi Nạp Dành Cho Server Mới

Ưu Đãi Nạp Dành Cho Server Mới

Bước chân đầu tiên gia nhập giang hồ võ hiệp, mời các đại hiệp cùng tham gia các ưu đãi nạp hấp dẫn dành máy chủ mới ngay sau đây!

1. CÙNG VUI NẠP - 7 NGÀY

* Thời Gian: 7 ngày từ khi bắt đầu mở server

* Nội Dung: Mỗi ngày nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận thưởng.

Ngày Mở Server Mức Nạp Ngọc Phần Thưởng
Ngày 1 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Thú Cưỡi  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Thú Cưỡi Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5
Ngày 2 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Cờ Chiến  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Cờ Chiến Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5
Ngày 3 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Hộ Thủ  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Hộ Thủ Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5
Ngày 4 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Linh Khí  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Linh Khí Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5
Ngày 5 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Loan Đao  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Loan Đao Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5
Ngày 6 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Kiếm Hạp  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Kiếm Hạp Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5
Ngày 7 100 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x1 + Quà Đua Hạng Trận Pháp  (Nhỏ) x1 + Tu Vi Đan-Siêu  (5 vạn) x1 + 1000 vạn Xu x2 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x2 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x2
300 Rượu EXP x1 + 100 Ngọc x2 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x3 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x3 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x3
1000 Rượu EXP x1 + Trận Pháp Trực Đan B6 x1 + Phù Bảo Đảm x30 + Tu Vi Đan-Cao (1 vạn) x3 + 1000 vạn Xu x5 + Thần Phù Công Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù HP Hoàng Phẩm Lv1 x5 + Thần Phù Thủ Hoàng Phẩm Lv1 x5

2. KHUYẾN MÃI NẠP

* Thời Gian: 4 ngày từ khi bắt đầu mở server

Điều Kiện Nhận Thưởng
Login Xu *10 vạn x4
Nạp tích lũy 10 Ngọc 5 Ngọc + (Thức Ăn*5) x3
Nạp tích lũy 100 Ngọc 50 Ngọc + (Đá Cường Hóa*10) x3
Nạp tích lũy 1000 Ngọc 500 Ngọc + Thiếu Gia/Kiều Nữ + Rương Sách KN May Mắn*4 + Rương Sách KN May Mắn*4
Nạp tích lũy 3000 Ngọc 1500 Ngọc  + Thức Ăn*30 + (Rương Sách KN Vương Giả*3) x2
Nạp tích lũy 5000 Ngọc 2500 Ngọc + Skin Vũ Khí: Long Quyền Trượng + Bạc 10 vạn + Rương Sách KN Chí Tôn*3
Nạp tích lũy 10000 Ngọc 5000 Ngọc + Skin Cờ Chiến Phá Khung Thoa + Đá Kích Hoạt-Cờ Chiến*30 + Rương Sách KN Chí Tôn*3
Nạp tích lũy 20000 Ngọc KN Thiên Phú2 + Trực Đan Lv90 +  Điểm Trang Bị 500 vạn +  Điểm Trang Bị 500 vạn
Nạp tích lũy 50000 Ngọc Danh Hiệu:Cát Lợi + Rương Sách KN*10 + Dị Thú Linh Tủy*200 + Rương Thuốc Trung*5
Nạp tích lũy 80000 Ngọc Thời Trang Y Phục Siêu Lệ + Đá Kích Hoạt-Thời Trang*50 + Thú Cưỡi Tiềm Năng Đan*1 + Thú Cưỡi Tiềm Năng Đan*1
Nạp tích lũy 120000 Ngọc Skin Cương Khải Lôi + KN Thiên Phú 3 + Đá Công Lv9*1 + Tinh Hoa Đá Thuộc Tính*20000
Nạp tích lũy 200000 Ngọc Danh hiệu siêu cấp: TRÙM VŨ TRỤ + KN Thiên Phú 4 + Đá Công Lv10*1 + Nhẫn Đỏ Lv7*1

3. KHUYẾN MÃI NẠP 1 LẦN

* Thời Gian: 4 ngày từ khi bắt đầu mở server

* Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp lần đầu ở mỗi mốc nạp sẽ nhận được x2 ngọc.

Mức Nạp Mức hoàn trả
100 100
200 200
500 500
1000 1000
2000 2000
3000 3000
5000 5000
10000 10000
15000 15000
20000 20000
30000 30000

4. QUÀ NẠP LẦN ĐẦU

Nạp đầu nhận ngay quà xin từ Hàn Đao Hành

Nạp  Quà
Nạp đầu 1 Ngọc Vũ Khí Đỏ Tuyệt Bản + Trực Đan Lv80 + 1000 vạn Xu + EXP X2 (1 giờ) + Thẻ Kích Hoạt Đặc Quyền Tiện Ích 3N
Tích nạp 100 Ngọc Luyện Yêu Hồ + Rương U Sát Môn*5 + 2000 vạn Xu + Quà Ưu Đãi Thú Cưỡi (Nhỏ) + Song Toàn 【Danh Hiệu 】
Tích nạp 500 Ngọc Skin Thẩm Minh Vũ + Tăng bậc Hiệp Khách 8 + Mảnh Kỹ Năng*10 + Tăng Bậc Dị Thú*8 + Đá Cường Hóa*5
Tích nạp 700 Ngọc Sách Kỹ Năng Cuồng Bạo Liên Kích 1 + Sách Kỹ Năng Cuồng Bạo Liên Kích  2 + Sách Kỹ Năng Thú Cưỡi + Sách Kỹ Năng Cờ Chiến + Sách Kỹ Năng Hộ Thủ
Tích nạp 1000 Ngọc Hiệp Khách:Đông Phương Tinh + Tăng bậc Hiệp Khách 18 + Mảnh Kỹ Năng*20 + Tăng Bậc Dị Thú*18 + Thời Trang:Lưu Tinh Cản Nguyệt

5. QUÀ SERVER MỚI

- Điều kiện: ngày thứ 2 sau khi nhận hết event của Quà Nạp Đầu mới hiện.

Nạp  Quà
Tích nạp 500 Ngọc Vạn Năng Đan + Sổ Tay Danh Nhân-Tôn Kỳ + Sổ Tay Danh Nhân-Quỷ Kiếm Si + Sổ Tay Danh Nhân-Ngũ Bản Thương + Sổ Tay Danh Nhân-Cương Thi Tướng Quân
Tích nạp 1000 Ngọc Nhẫn Đỏ B4 + Rương U Sát Môn*5 + 1000 vạn Xu + EXP X5 (1 giờ) + Rương Vô Song Tu Vi
Tích nạp 2000 Ngọc Thần Khí Tu La + Áo Tu La + Nhẫn Tu La + Tay Tu La + Giày Tu La
Tích nạp 3000 Ngọc Thời Trang-Cang Cốt Nhận + Đá Ảo Vũ Khí*10 + 2000 vạn Xu + Phù Bảo Hộ*10 + Đá Cường Hóa*20
Tích nạp 5000 Ngọc Dị Thú· A Ly + Dị Thú Linh Tủy*20 + 3000 vạn Xu + Đá Ảo Thú Cưỡi*20 + Skin Thú Cưỡi

6. DỊ THÚ KỲ CÁCH LONG

- Điều kiện: nhân vật đạt lv 30 sẽ kích hoạt nhiệm vụ.

- Nội dung: Trong thời gian hạn định, hoàn thành nhiệm vụđể nhận tiến độ, tích đủ tiến độ nhận được dị thú (Quà phát thưởng qua thư)

Nhiệm vụ Thời gian
Tích nạp 100 Ngọc 30
Kích Hoạt Cả 3 Đặc Quyền VIP 30
Mở Quỹ Cấp Gâu Gâu 30
Mua Quà Siêu Giá Trị 30
Mua Quà Lợi Nhất 120

**Lưu ý: Sau khi hết thời gian hạn định, có thể thông qua Tích Nạp bổ sung tiến độ.

Dị thú Kỳ Cách Long

7. TÍCH NẠP 100 NGỌC

Mỗi ngày Nạp 100 Ngọc, nhận ngay quà từ Hàn Đao Hành.

8. KÍCH HOẠT ĐẶC QUYỀN

- Kích hoạt đặc quyền tốn 300 Ngọc.Đặc quyề sau khi kích hoạt chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

- Thẻ Kích hoạt vĩnh viễn sẽ được tặng kèm khi đạt VIP 3-5-6

9. QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ

Hoạt động diễn ra trong 15 ngày đầu mở máy chủ. Người chơi dùng 280 Ngọc mua gói ưu đãi này sẽ nhận ngay quà trị giá 1888 Ngọc.

10. QUÀ LỢI NHẤT

Hoạt động chỉ có trong 10 ngày đầu mở máy chủ. Mua quà với giá bán KM lên đến 70%.

11. QUỸ CẤP GÂU GÂU

- Trong 03 ngày đầu mở server, người chơi đạt cấp 63 sẽ mở Quỹ Cấp.

- Dùng 888 Ngọc để mở Quỹ. Nhận ngay 188 Ngọc và 888 KNB.

- Khi đạt Lv nhất định sẽ nhận lại Ngọc và KNB.

Quỹ cấp  Ngọc  KNB
Đầu tư nhận ngay 188 888
Lv70 100 200
Lv80 150 200
Lv90 200 200
Vô Song Lv1 250 300
Vô Song Lv2   300
Vô Song Lv3   300
Vô Song Lv4   400
Vô Song Lv5   500
Vô Song Lv6   550
Vô Song Lv7   600
Tổng 888 4438

12. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

- Trong 03 ngày đầu mở server, người chơi đạt cấp 63 sẽ mở Quỹ Cấp.

- Dùng 1688 Ngọc để mở đầu tư. Nhận ngay 288 Ngọc .

- Sau đó nhận Ngọc và Quà theo mức tích lũy đăng nhập

 

T.Lũy Đăng Nhập  Ngọc Quà
Nhận ngay 288  
1 100 Đá Kích Hoạt-Thú Cưỡi *10 + Đá Kích Hoạt-Cờ Chiến *10 + Đá Kích Hoạt-Thời Trang *10
2 100 Thức Ăn *30 + Thú Cưỡi Tư Chất Đan *1 + Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan *1
3 100 Lụa Thiên Tằm*30 + Trục Gia Cố Cờ Chiến*1 + Cây Gia Cố Cờ Chiến *1
4 100 Mảnh Ảo Ma*30 + Diệm Dương Tinh*1 + Hòa Hoàn Đồng *1
5 100 Tinh Cương Thiết*30 + Nộ Đào Nham*1 + Ngưng Thủy Lệ*1
6 100 Ngọc Ngũ Sắc*30 + Phệ Hồn Châu*1 + Ám Nguyệt Thạch *1
7 100 Bách Luyện Nhẫn*30 + Thiên Thần Huyết*1 + Linh Lung Tâm *1
8 100 Đá Kích Hoạt-Thú Cưỡi*20 + Đá Kích Hoạt-Cờ Chiến*20 + Đá Kích Hoạt-Thời Trang*20
9 100 Thú Cưỡi Tiềm Năng Đan*1 + Thú Cưỡi Tư Chất Đan*1 + Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan*1
10 100 Dầu Trơn Cờ Chiến*1 + Trục Gia Cố Cờ Chiến*1 + Cây Gia Cố Cờ Chiến*1
11 100 Huyết Đồng Ngọc*1 + Diệm Dương Tinh*1 + Hòa Hoàn Đồng*1
12 100 Hàn Băng Phách*1 + Nộ Đào Nham*1 + Ngưng Thủy Lệ*1
13 100 Diêm Ma Hạch*1 + Phệ Hồn Châu*1 + Ám Nguyệt Thạch*1
14 100 Thánh Quang Nhãn*1 + Thiên Thần Huyết*1 + Linh Lung Tâm*1