ĐỔI QUÀ

HÌNH ẢNH

Love Around

Medal Nhân Mã

Peacock Wing

Rianso Wing

Vật cưỡi Fire Dragon

Vật cưỡi Haru

Vật cưỡi Ice Dragon

Tinh linh FairyStall

Tinh linh Full Of Love

Tinh Linh Moon Rabbit

Thời trang Frozen

Thời trang Kankaku

Thời trang Mermaid

Thời trang Miran

Thời trang Rozuka

Thời trang Sour N Sweet

Ghi chú

-  Vật phẩm đổi quà sẽ được gửi trực tiếp về Thưtrong game, vì vậy các Dancer phải để trống Thư của mình nhé!