Trao Thưởng

  • Giải thưởng ingame được gửi trực tiếp vào Thư ingame.

PHẦN THƯỞNG HEO VÀNG

PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
R Khóa *100

R Khóa *300

R *100

Rương Wing Gift *10

Rương Wing Gift *20

Rương Wing Gift *30

Night Rose Gun  Vĩnh Viễn

Phantom Sword Vĩnh Viễn

Nhẫn Half Angel Vĩnh Viễn

Cloak Glory Vĩnh Viễn

Angel Name/ Listen Devil Vĩnh Viễn

Vật cưỡi Negai Vĩnh Viễn

Vòng sáng Love Around 3.0 Vĩnh Viễn

Cánh Purple Thunder S-Wing

Thời trang Angel Name - Listen Devil

Purple Thunder S-Wing  và vòng sáng Love Around 3.0

Cloak Glory và Phantom Sword

Vật cưỡi Negai

Rương Wing Gift

 

PHẦN THƯỞNG HEO BẠC

PHẦN THƯỞNG HÌNH ẢNH
R Khóa *100

R Khóa *300

Rương Wing Gift *10

Rương Wing Gift *20

Rương Wing Gift *30

Rương Wing Gift *40

Rương Wing Gift *50

Little Dolphin

Dù Draw Image vĩnh viễn

Call U Skin vĩnh viễn

Rương Amora *1

Tinh linh Fairy Stall *1

Vòng sáng Riddle  Ocean

Vật cưỡi Glass Dream

Spread Wing vĩnh viễn

Thời trang Aroma

Vật cưỡi Glass Dream

Vòng sáng Ridden Ocean và cánh Spread

Dù Draw Image - Tinh linh Fairy Stall

Vòng sáng Riddle Ocean

QUÀ ĐỔI ĐIỂM - QUÀ TẶNG NGƯỜI CHƠI KHÁC

- QUÀ ĐỔI ĐIỂM:

- QUÀ TẶNG NGƯỜI CHƠI KHÁC:

Thời trang Seek Devil

Thời trang Military Federal

Thời trang Dream Rain

QUI ĐỊNH CHUNG

  • Người chơi phải điền đầy đủ thông tin BTC yêu cầu. Các thông tin này sẽ được dùng làm thông tin trao giải cho khách hàng, BTC chỉ trao giải cho khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
  • Cổng Kul có toàn quyền sử dụng các hình ảnh của chương trình để quảng bá cho sản phẩm sau này.
  • Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.