[New Server] Nạp Tích Lũy

[New Server] Nạp Tích Lũy

 

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày từ khi mở server mới.

Áp dụng cho máy chủ mới.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra Event, người chơi nạp tích lũy kim cương đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được quà.

NẠP TÍCH LŨY 1:

Nạp Tích Lũy Quà Nhận Được
60 Kim Cương Đá Đột Phá*1500    
Vàng*4M
308 Kim Cương Quà Mảnh Thần A ©*60    
Thuốc Hoạt Lực*40    
Sách Vàng*6
1088 Kim Cương Quà Mảnh Thần A ©*90    
Thuốc Thể Lực*40    
Đá Trang Bị Cam*6
3488 Kim Cương Quà Mảnh Thần A ©*150    
Rumbl·U Giáp*3    Q
uà Mảnh Bảo Vật Cam*3
6288 Kim Cương Quà Mảnh Thần A ©*300    
Rumbl·Kiếm Linh*3    
Rumbl·Dây Hồn*3    
Rumbl·Mũ Yêu*3
13888 Kim Cương Kyubi·Đá Yan*3    
Kyubi·Liềm Hồn*3    
Quà Bảo Vật Cam*3    
Đá Trang Bị Hồng*3
24888 Kim Cương Naohi.Kiếm Eimaro (Hồng)*3    
Naohi.Bùa Tụ Hồn (Hồng)*3    
Quà Bảo Vật Cam*6    
Đá Trang Bị Hồng*9
34888 Kim Cương Shikon.Kiếm Ngự*3    
Shikon.Áo Thần*3    
Shikon.Mũ Evil*3    
Shikon.Dây Chú*3
44888 Kim Cương Curse·Cung Haro*3   
Curse·Mũ Shiry*3   
Curse·Áo Ran*3   
Curse·Lưng Syuuto*3

NẠP TÍCH LŨY 2:

Nạp Tích Lũy Quà Nhận Được
60 Kim Cương Đá Đột Phá*1500    
Vàng*4M
308 Kim Cương Quà Mảnh Thần C ©*60    
Thuốc Hoạt Lực*40    
Sách Vàng*6
1088 Kim Cương Quà Mảnh Thần C ©*90    
Thuốc Thể Lực*40    
Đá Trang Bị Cam*6
3488 Kim Cương Quà Mảnh Thần C ©*150    
Rumbl·Kiếm Linh*3
Quà Mảnh Bảo Vật Cam*3
6288 Kim Cương Quà Mảnh Thần C ©*300    
Rumbl·U Giáp*3 
Rumbl·Dây Hồn*3    
Rumbl·Mũ Yêu*3
13888 Kim Cương Kami·Mũ Thức Yêu*3
Kami·Áo Kết Chú*3
Quà Bảo Vật Cam*3    
Đá Trang Bị Hồng*3
24888 Kim Cương Naohi.Mũ Ziya (Hồng)*3  
Naohi.Áo Waita (Hồng)*3
Quà Bảo Vật Cam*6    
Đá Trang Bị Hồng*9
34888 Kim Cương Shikon.Kiếm Ngự*3    
Shikon.Áo Thần*3    
Shikon.Mũ Evil*3    
Shikon.Dây Chú*3
44888 Kim Cương Curse·Cung Haro*3   
Curse·Mũ Shiry*3   
Curse·Áo Ran*3   
Curse·Lưng Syuuto*3

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ