[New Server] Tích Lũy Tiêu Phí

[New Server] Tích Lũy Tiêu Phí

 

THỜI GIAN

Diễn ra trong vòng 8 ngày từ khi mở server mới.

Áp dụng cho máy chủ mới.

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra Event, người chơi tích lũy tiêu phí sẽ nhận được quà.

Tích Lũy Tiêu Phí Quà Nhận Được
500 Kim Cương Đá Đột Phá*1000    
Vàng*2M
3000 Kim Cương Đá Song Sinh Cam*2    
Đá Trang Bị Cam*2
5000 Kim Cương Quà Mảnh Mãnh Tướng*150    
Đá Trang Bị Cam*2
7000 Kim Cương Đá Đột Phá*6000   
Quà Bộ Cam*2
10000 Kim Cương Quà Mãnh Tướng*2   
Quà Bộ Cam*4
15000 Kim Cương Quà Mãnh Tướng*2   
Quà Bộ Cam*6
20000 Kim Cương Quà Mãnh Tướng*2   
Quà Bộ Cam*8
30000 Kim Cương Quà  Mãnh Tướng*4   
Quà Bộ Cam*10
50000 Kim Cương Quà  Mãnh Tướng*12   
Quà Bộ Cam*10

Thông báo

GiftCode của bạn

Bạn cần hỗ trợ