03.09: Bảo trì update nội dung mới và gộp server

03.09: Bảo trì update nội dung mới và gộp server

Các Tiên Hữu thân mến!

BĐH Mộng Tru Tiên sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 03.09. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ GỘP MÁY CHỦ VÀ UPDATE EVENT
9h00 đến 11h00  NGÀY 03.09.2019

Gộp Máy Chủ

Các máy chủ gộp bao gồm:

  • Máy chủ: S30+35+40+45+50
  • Máy chủ: S75+76+77+78+79

1. Thần Thú Mới - Thiên Sát Thần Thú

2. Ghép Trang Bị Thần Thú Mới

  • Thú Hồn giúp tăng % ST cuồng bạo
  • Đồ Đằng giúp tăng thời gian biến hình Thú Thần
Tải Miniclient Top