S15 - Mộng Tru Tiên Chính Thức Khai Mở

S15 - Mộng Tru Tiên Chính Thức Khai Mở

Du Hành vào thế giới Tiên Hiệp cùng Mộng Tru Tiên.

KHAI MỞ S6 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 21.01.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top