S40 - Mộng Tru Tiên Khai Mở Ngay Hôm Nay

S40 - Mộng Tru Tiên Khai Mở Ngay Hôm Nay

Các Tiên Hữu thân mến!

S40 - Mộng Tru Tiên đã khai mở, mời các Tiên Hữu cùng gia nhập cuộc chiến Tiên - Ma ngay hôm nay.

KHAI MỞ S40 - Mộng Tru Tiên
  10:00 NGÀY 08.04.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

Tải Miniclient Top