S41 - Mộng Tru Tiên Khai Mở Ngay Hôm Nay

S41 - Mộng Tru Tiên Khai Mở Ngay Hôm Nay

Các Tiên Hữu thân mến!

S41 - Mộng Tru Tiên đã khai mở, mời các Tiên Hữu cùng gia nhập cuộc chiến Tiên - Ma ngay hôm nay.

KHAI MỞ S41 - Mộng Tru Tiên
  09:00 NGÀY 10.04.2019

Để giúp sức cho các Tiên Hữu vừa gia nhập Mộng Tru Tiên, BĐH xin gửi đến đến những thông tin và sự kiện đặc sắc như sau:

 

Tải Miniclient Top