Thánh Luyện - Chu Tước Huyền Vũ

Thánh Luyện - Chu Tước Huyền Vũ

Thánh Luyện

- Thuộc tính thánh luyện khóa theo vị trí, tối đa 3 thuộc tính.

- Thánh luyện cần Tinh Hoa Vàng (1 cái/5 cấp đầu) và Thánh Luyện Phù (30,30,60,60,90/5 cấp đầu).

- Thánh luyện thất bại sẽ tăng tỷ lệ thành công và bạo kích.

- Khi bạo kích sẽ tăng 2 bậc, nếu đạt bật 4 sẽ không bao kích nữa.

- Sau khi đạt bậc 5 Chu Tước sẽ mở tiếp thánh luyện Huyền Vũ

Thiên Tiên – Hằng Nga

Vượt thử thách khiêu chiến Tiên Nữ để nhận Thiên Tiên Hằng Nga.

Điều chỉ bậcThú Cưỡi, Cánh, Thần Binh

Điều chỉ bậcThú Cưỡi, Cánh, Thần Binhchỉnh giới hạn lên 14, thêm ảo hóa tiến bậc tương ứng.

Tải Miniclient Top