10h 26.12: Máy chủ mới S7-Băng Hỏa Đảo khai mở

10h 26.12: Máy chủ mới S7-Băng Hỏa Đảo khai mở