Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 1

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 1

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 1

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp

Thể Lực Đan *2

Bạc *20.000

Tích lũy nạp 180.000 Kul Xu:

Thể Lực Đan*5

Thiệp Thần Tiên Cam *1

150.000 Bạc

Nhân Vật đạt Lv30:  300 KNB -
Chiến Lực đạt 100.000: 300 KNB -

Ải Chính

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Qua ải Chương 2 PB Chính

Nguyên Linh* 20.000

Bạc *50.000

Qua ải Chương 4 PB Chính

Hồn Ngọc *200

Bạc *50.000

Qua ải Chương 6 PB Chính Nguyên Linh *50.000
Qua ải Chương 8 PB Chính Nguyên Linh *50.000
Qua ải Chương 12 PB Chính Nguyên Linh *80.000
Qua ải Chương 16 PB Chính Thể Lực Đan *2
Nhân Vật đạt Lv 11

Vũ Khí Lục

Trang Sức Lục

Nhân Vật đạt Lv 20 Hồn Ngọc *200
Nhân Vật đạt Lv 25 Hồn Ngọc* 250
Nhân Vật đạt Lv 30 Hồn Ngọc *300

Cường Hóa Trang Bị

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
6 Tướng mặc Trang Bị Lam trở lên Bạc *50.000
Mặc 2 Trang Bị Tím Bạc *100.000
Mặc 4 Trang Bị Tím Bạc *150.000
Trang Bị của 6 Tướng ra trận đạt Lv30 Bạc *50.000
Trang Bị của 6 Tướng ra trận đạt Lv40 Bạc *50.000
Trang Bị của 6 Tướng ra trận đạt Lv50 Bạc *100.000
Trang Bị của 6 Tướng ra trận đạt Lv60 Bạc* 150.000

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Trang Bị Lam 500 KNB 250 KNB