Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 2

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 2

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 2

Phạm Vi Áp Dụng: Ngày 2 của Server Mới

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp

EXP Pháp Bảo Lam *2

Rương Pháp Bảo Cam *2

KNB *100

Tích lũy nạp 360.000 Kul Xu:

EXP Pháp Bảo Lam *6

Rương Pháp Bảo Cam *8

Pháp Lực Đan *5

Nhân Vật đạt Lv35: 300 KNB -
Chiến Lực đạt 200K: 300 KNB -

Đấu Trường

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 2000

Bồi Dưỡng Đan *150

Nguyên Linh *100.000

XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 1000

Bồi Dưỡng Đan *180

Thể Lực Đan *5

XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 500

Bồi Dưỡng Đan *200

EXP Pháp Bảo Tím *5

XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 300

Bồi Dưỡng Đan *220

Tăng Cấp Đan *300

XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 100

Bồi Dưỡng Đan *240

KNB *200

XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 50

Bồi Dưỡng Đan *260

Đá Rèn Lam *150

XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 30 Bồi Dưỡng Đan *280
XH cao nhất Đấu Trường vào TOP 10 Bồi Dưỡng Đan *300

Cường Hóa Pháp Bảo

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Hợp thành 10 Pháp Bảo

Pháp Lực Đan *5

Rương Pháp Bảo Cam *2

Hợp thành 20 Pháp Bảo

Pháp Lực Đan *5

Rương Pháp Bảo Cam *2

Hợp thành 10 Pháp Bảo Tím

Pháp Lực Đan *6

Rương Pháp Bảo Cam *4

Hợp thành 10 Pháp Bảo Cam

Pháp Lực Đan *6

Rương Pháp Bảo Cam *4

Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv4 EXP Pháp Bảo Lam *2
Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv8 EXP Pháp Bảo Lam *4
Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv12 EXP Pháp Bảo Lam *5
Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv16 EXP Pháp Bảo Lam *8

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Rương Pháp Bảo Cam *10 600 KNB 450