Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 3

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 3

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 3

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp

Đá Rèn Lục *50

Rương Trang Bị Cam *2

KNB *150

Tích lũy nạp 540.000 Kul Xu: Đá Rèn Lam *100

Rương Trang Bị Cam *10

Nhân Vật đạt Lv39: 500 KNB -
Chiến Lực đạt 300K: 500 KNB -

Đại Náo Thiên Cung

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
3 lần làm mới Đại Náo Thiên Cung Thiên Ngọc*5000
10 lần diệt quái Đại Náo Thiên Cung Rương Trang Bị Cam *2
20 lần diệt quái Đại Náo Thiên Cung Rương Trang Bị Cam *2
35 lần diệt quái Đại Náo Thiên Cung Rương Trang Bị Cam *2
50 lần diệt quái Đại Náo Thiên Cung Rương Trang Bị Cam *4

Rèn Trang Bị

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Trang bị 6 Tướng ra trận rèn đến cấp 1 Đá Rèn Lục *30
Trang bị 6 Tướng ra trận rèn đến cấp 2 Đá Rèn Lam *30
Trang bị 6 Tướng ra trận rèn đến cấp 3 Đá Rèn Tím *20
Trang bị 6 Tướng ra trận rèn đến cấp 4 Đá Rèn Cam *20
Trang bị 6 Tướng ra trận rèn đến cấp 5 Đá Rèn Cam *30
Trang bị 6 Tướng ra trận rèn đến cấp 6 Đá Rèn Cam *50
Cấp dùng cao nhất là cấp 3 Đá Rèn Tím *30
Cấp dùng cao nhất là cấp 5 Đá Rèn Cam *30
Cấp dùng cao nhất là cấp 7 Đá Rèn Cam *50
Cấp dùng cao nhất là cấp 10 Đá Rèn Cam *80

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Đá Rèn Cam *100 1000 KNB 500 KNB