Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 4

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 4

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 4

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp

Đột Phá Đan *50

KNB *200

Tích lũy nạp 900.000 Kul Xu:

Thể Lực Đan *10

Pháp Lực Đan *5

Đá Đột Phá *200

Nhân Vật đạt Lv44: 500 KNB -
Chiến Lực đạt 500.000: 500 KNB -

Trừ Ma Vệ Đạo

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Trừ Ma Vệ Đạo đạt 50K Công Huân Đá Đột Phá *80
Trừ Ma Vệ Đạo đạt 150K Công Huân Đá Đột Phá *120
Trừ Ma Vệ Đạo đạt 500K Công Huân Đá Đột Phá *160
Trừ Ma Vệ Đạo đạt 800K Công Huân Đá Đột Phá *200
Kỷ lục Trừ Ma Vệ Đạo đạt 800K Sát Thương Đá Đột Phá *80
Kỷ lục Trừ Ma Vệ Đạo đạt 1500K Sát Thương Đá Đột Phá *120
Kỷ lục Trừ Ma Vệ Đạo đạt 5000K Sát Thương Đá Đột Phá *260
Kỷ lục Trừ Ma Vệ Đạo đạt 8000K Sát Thương Đá Đột Phá *200
Diệt 5 Yêu Ma Trừ Ma Lệnh *5
Diệt 10 Yêu Ma Trừ Ma Lệnh *5
Diệt 20 Yêu Ma Trừ Ma Lệnh *10
Diệt 35 Yêu Ma Trừ Ma Lệnh *20

Đột Phá Tướng

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
6 Tướng ra trận đột phá đến Bậc 1 Đá Đột Phá *100
6 Tướng ra trận đột phá đến Bậc 2 Đá Đột Phá *200
6 Tướng ra trận đột phá đến Bậc 3 Đá Đột Phá *500
6 Tướng ra trận đột phá đến Bậc 4 Đá Đột Phá *800
Đột phá cao nhất của Tướng ra trận đạt Bậc 3 Đá Đột Phá *200
Đột phá cao nhất của Tướng ra trận đạt Bậc 4 Đá Đột Phá *300
Đột phá cao nhất của Tướng ra trận đạt Bậc 5 Đá Đột Phá *450
Đột phá cao nhất của Tướng ra trận đạt Bậc 6 Đá Đột Phá *600

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Đá Đột Phá *1000 2500 KNB 625 KNB