Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 5

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 5

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 5

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp

Lệnh Làm Mới *10

KNB*300

Tích lũy nạp 1.800.000 Kul Xu:

Hồn Ngọc *1500

Tăng Cấp Đan *800

Lệnh Làm Mới *100

Nhân Vật đạt Lv46: 600 KNB -
Chiến Lực đạt 700.000: 600 KNB -

Tiệm Tướng

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
10 lần làm mới Tiệm Tướng Lệnh Làm Mới*10
25 lần làm mới Tiệm Tướng Lệnh Làm Mới*15
45 lần làm mới Tiệm Tướng Lệnh Làm Mới*25
60 lần làm mới Tiệm Tướng Lệnh Làm Mới*35
5 lần mua ở Tiệm Tướng Hồn Ngọc*300
15 lần mua ở Tiệm Tướng Hồn Ngọc*450
25 lần mua ở Tiệm Tướng Hồn Ngọc*600
40 lần mua ở Tiệm Tướng Hồn Ngọc*800

Tăng Cấp Tướng

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
6 Tướng ra trận đạt đến Cấp 2  Tăng Cấp Đan*200
6 Tướng ra trận đạt đến Cấp 3  Tăng Cấp Đan *500
6 Tướng ra trận đạt đến Cấp 4  Tăng Cấp Đan *800

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Hồn Ngọc *3000 1500 KNB 750 KNB