Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 6

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 6

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 6

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp
Đá Tinh Luyện*100+KNB*400

Tích lũy nạp 2.700.000 Kul Xu:

Rương Trang Bị Cam *10

Đá Tinh Luyện*800

Nhân Vật đạt Lv48: 800 KNB -
Chiến Lực đạt 950K: 800 KNB -

Vượt Ải Thiên Cung

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Đại Náo Thiên Cung đạt 35 Sao Rương Trang Bị Cam *2
Đại Náo Thiên Cung đạt 40 Sao Rương Trang Bị Cam *2
Đại Náo Thiên Cung đạt 45 Sao Rương Trang Bị Cam *2
Đại Náo Thiên Cung đạt 50 Sao Rương Trang Bị Cam *4
Đại Náo Thiên Cung đạt 55 Sao Rương Trang Bị Cam *4
Đại Náo Thiên Cung đạt 60 Sao Rương Trang Bị Cam *4
Đại Náo Thiên Cung đạt 65 Sao Rương Trang Bị Cam *6

Tinh Luyện Pháp Bảo

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận tinh luyện đến cấp 1

Đá Tinh Luyện *200

Rương Pháp Bảo Cam *1

Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận tinh luyện đến cấp 2

Đá Tinh Luyện *400

Rương Pháp Bảo Cam *2

Pháp Bảo đang dùng cao nhất luyện đến Cấp 1

Đá Tinh Luyện *100

Rương Pháp Bảo Cam *1

Pháp Bảo đang dùng cao nhất luyện đến Cấp 2

Đá Tinh Luyện *200

Rương Pháp Bảo Cam *2

Bảo đang dùng cao nhất luyện đến Cấp 3

Đá Tinh Luyện *300

Rương Pháp Bảo Cam *3

Pháp Bảo đang dùng cao nhất luyện đến Cấp 4

Đá Tinh Luyện *400

Rương Pháp Bảo Cam *4

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Đá Tinh Luyện*1000 2500 KNB 1250 KNB