Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 7

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 7

SỰ KIỆN TUẦN VÀNG

NGÀY 7

Phúc Lợi Mỗi Ngày

Quà Login Phúc Lợi Tích Lũy Nạp

Thể Lực Đan*2

Pháp Lực Đan*2

Tướng Cam Hiếm (1/4)*1

KNB*500

Tích lũy nạp 3.600.000 Kul Xu:

Đá Đột Phá*300

Thể Lực Đan*5

Bạc*1.000.000

Nhân Vật đạt Lv50: 1000 KNB

Tích lũy nạp 5.400.000 Kul Xu:

Tướng Cam Hiếm (1/4) *1

Thể Lực Đan *5

Bạ c*1.500.000

Chiến Lực đạt 1.250.000: 1000 KNB -

Thần Khí

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Mặc 15 Trang Bị Tím Rương Trang Bị Cam*4
Mặc 20 Trang Bị Tím Rương Trang Bị Cam*6
Trang Bị của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv90 Bạc *150.000
Trang Bị của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv100 Bạc *200.000
Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv15 EXP Pháp Bảo Tím*5
Pháp Bảo của 6 Tướng ra trận cường hóa đến Lv20 EXP Pháp Bảo Tím*8
Tất cả trang bị 6 Tướng ra trận đạt Cấp 8 Đá Rèn Cam *50
Tất cả trang bị 6 Tướng ra trận đạt Cấp 10 Đá Rèn Cam *80

Thành Danh

Tên Nhiệm Vụ Phần Thưởng
Qua ải Chương 25 PB Chính

Nguyên Linh *50.000

Bạc 100.000

Qua ải Chương 27 PB Chính 150.000 Bạc
Qua ải Chương 29 PB Chính

Nguyên Linh *100.000

Bạc *200.000

Qua ải Chương 32 PB Chính  

Tranh Mua

Nội Dung Giá Cũ Giá Sale
Bạc *5.000.000 2000 KNB 800 KNB