Sự kiện

Sự Kiện Tuần Vàng - Ngày 2 2017-12-21

Sự kiện tuần vàng ngày 2, dành cho máy chủ mới mở được 2 ngày.