Tích Lũy Nạp Nhận Thần Tướng Cam - Đợt 1

Tích Lũy Nạp Nhận Thần Tướng Cam - Đợt 1

TÍCH LŨY NẠP NHẬN THẦN TƯỚNG CAM - ĐỢT 1

THỜI GIAN

* Thời Gian: Sau khi tạo nhân vật, kéo dài trong 2 ngày.

NỘI DUNG

- Trong thời gian hoạt động, Đạo Hữu nạp Kulxu vào game và tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng.

PHẦN THƯỞNG

Mốc Kulxu Phần Thưởng Hình Ảnh
18.000

Thể Lực Đan *5

Túi Hồn Cam *3

 45.000

Giày Địa Sát *1

Phù Địa Sát *1

Hồn Ngọc *1000

90.000

Pháp Lực Đan *5

Áo Địa Sát *1

Rương Pháp Bảo Cam (chọn) *2

 225.000

Đột Phá Đan *200

Kích Địa Sát *1

Bạc *300.000

360.000

Thể Lực Đan *10

Hồn Ngọc *1500

Phù Tướng Cam ngẫu nhiên *1

405.000

Kích Thất Sát *1

EXP Pháp Bảo Tím *10

Lệnh Làm Mới *20

 680.000

Giày Thất Sát *1

Phù Thất Sát *1

Áo Thất Sát *1

1.090.000

EXP Pháp Bảo Tím *20

Thể Lực Đan *20

Phù Tướng Cam Trị Liệu *1

1.770.000

EXP Pháp Bảo Cam*20

Rương Pháp Bảo Cam chọn *4

Phù Tướng Cam ngẫu nhiên *1

2.180.000

Đột Phá Đan *1000

Phù Tướng Cam Công *1

Phù Tướng Cam Trị Liệu *1

3.270.000

Đột Phá Đan *500

Phù Tướng Cam Hiếm  *1

Bạc *1.000.000

4.500.000

Đột Phá Đan *500

Phù Tướng Cam Hiếm  *1

Hồn Ngọc *1500

6.500.000

EXP Pháp Bảo Cam *500

Đột Phá Đan *500

Phù Tướng Cam Hiếm  *1

10.500.000

Kiếm Thái Hư *1

Rương Pháp Bảo Cam chọn *4

Phù Tướng Cam ngẫu nhiên *3

Phù Tướng Cam Trị Liệu: Nhận 1 trong tướng Cam có trong rương.

Phù Tướng Cam Công: Nhận 1 trong tướng Cam có trong rương.

Phù Tướng Cam Hiếm: Nhận 1 trong 4 tướng Cam có trong rương.

Mời các Đạo Hữu cùng tham gia!